Gullbrandstorps framtid – Vi vill veta vad du tycker

Halmstad kommun förbereder sig för att år 2050 ha 150 000 invånare. I förslaget till ny översiktsplan, ”Framtidsplan 2050”, beskrivs hur Halmstad geografiskt ska växa. Under samrådstiden, som varar till den 11 januari 2021, finns möjligheter för allmänheten att lämna synpunkter.

För att vi ska få en bild av vad invånarna tycker så ber vi er förmedla det till oss senast den 8/12 och max en gång/hushåll. Välj det alternativ som passar er bäst:

  1. Lägg ifylld enkät, som du kommer få/har fått hem till dig i brevlådan, på Bergtallsgatan 7.
  2. Kommentera inlägget på Facebooksidan iGullbrandstorp.se eller på hemsidan.
  3. Mejla samhallsforeningen@igullbrandstorp.se.

Vad innebär Framtidsplan 2050?

I förslaget till ny översiktsplan sker den geografiska utvecklingen i Halmstads kommun utmed fem stråk. I varje stråk finns ett servicesamhälle som växer kraftigt med bostäder, kommersiell service (ex butiker) samt offentlig service (ex förskola, skola och äldreboende) medan bostadsorterna längs stråken växer i mindre omfattning, främst med bostäder och med bibehållen service.

Planen är omfattande och detaljerad och man har tagit många olika faktorer i beaktning, exempelvis klimat, segregation, service, kommunikation, miljö, natur och transporter.

Hur påverkar Framtidsplan 2050 Gullbrandstorp?

I nu gällande översiktsplan 2030 är Gullbrandstorp en serviceort vilket innebär att befolkningsökning och service följs åt. I översiktsplan 2050 föreslås Gullbrandstorp bli en bostadsort vilket vi anser kan vara ett hot mot vår by. Konsekvenserna kan bli att en ökad inflyttning inte följs av den service som behövs för att orten skall kunna utvecklas på ett bra sätt.

Förslaget innebär bland annat att Harplinge och Haverdal byggs ut kraftigt, i riktning mot varandra, och bildar ett gemensamt servicesamhälle. En ökning med 1600 bostäder i Harplinge och Haverdal vilket kan jämföras med Gullbrandstorps 450. I Gullbrandstorp bor det idag cirka 1700 personer och sammanlagt cirka 3300 personer i Harplinge och Haverdal.

Det är tänkt att Gullbrandstorp ska växa genom förtätning och ny bebyggelse. Idag har vi främst friliggande villor vilket medför att man vill satsa mer på andra typer av boende såsom lägenheter och radhus/parhus. Lägenheter är något samhällsföreningen länge arbetat för, vilket gör att vi ser positivt på det förslaget.

De platser som är planerade för ny bebyggelse är:

  1. Innan första rondellen (om man kommer från Flygstaden), på höger sida, märkt GU3 på kartan. (Man nämner också bebyggelse i en skogssluttning som kallas G4 men det är inte utmärkt på kartan av någon anledning. Vi tror att det är i anknytning till GU3, ovanför delar av Olsabränningen då det är utmärkt på en annan karta.)
  2. Efter skolan/skolgården, vidare på Grangatan, på vänster sida, där det är hästhagar idag, märkt GU2 på kartan.
  3. Efter Gullbrandstorps förskola, på Skolgatan mot Villshäradsvägen, på vänster sida, även kallat ”cirkusplatsen/grusplanen”, märkt GU1 på kartan.

Samtidigt som Gullbrandstorp ska växa med bebyggelse innebär förslaget att vi ska ha bibehållen service. Det gör oss i styrelsen oroliga för Gullbrandstorps utveckling. Man skriver dock att man ska värna om befintlig service och tillåta den att utvecklas. Formuleringen i planen kring expansion av skolan ser vi dock som positivt.

På plussidan:  På minussidan:
LägenheterIngen utökad service
Radhus/parhus
Expansion av skolan

Ett område för verksamheter planeras före den sista rondellen (om man kommer från Flygstaden), på höger sida innan vägen mot Åkersholm. Dessa verksamheter bör ej vara störande, står det. Vidare står det att man behöver göra vissa justeringar för att förhindra översvämning i vissa delar av Gullbrandstorp.

Vikten av grönområden/grönstråk lyfts fram i planen men vi anser det vara av stor vikt att utöka dessa. Exempelvis finner vi det angeläget att behålla träden/skogspartiet mellan skolgård/Gullevi och GU2, mellan förskolan och GU1 samt mellan bostadsområdet och V16. Satsningen på närrekreation vid lekplatsen på Grangatan ser vi som positiv då den har en central placering. En satsning på belysning vid vissa gröna kopplingar är ett förslag vi gärna lyfter fram igen efter återkommande önskemål från boende.

Framtidsplan 2050 inkluderar ett förslag att bygga ut vägnätet mellan Haverdal, Harplinge och Getinge (delvis på grund av den tilltänkta tågstationen i Getinge). Harplinge och Haverdal växter dock i så pass stor grad så det ändå borde generera en stor trafikökning på Kustvägen genom Gullbrandstorp vilket i sin tur får miljömässiga och säkerhetsmässiga konsekvenser. Kollektivtrafiken kan dock tänkas bli bättre med tanke på Haverdals och Harplinges tillväxt.

Förslaget innebär också en ny gång- och cykelväg mellan Gullbrandstorp och Frösakull (förbi skolan, längs Grangatan, och vidare mot Onsjövägen). Vidare ses väg 601 (mot Tiarp, E6 och Kvibille) som en viktig förbindelse mellan E6 och Flygstaden, Halmstads flygplats och kommunens västra delar. Det medför att man föreslår en ombyggnad av vägens anslutning till Kustvägen.

På plussidan:  På minussidan:
Åtgärder mot översvämningMindre grönområde/skogspartier
Närrekreation GrangatanTrafikökning (miljö och säkerhet)
Chans till bättre kollektivtrafik
GC-väg till Frösakull 
Säkrare korsning väg 601/Kustvägen
Bibehållna gröna kopplingar

Vi vill alltså veta vad Gullbrandstorpsborna tycker om Framtidsplan 2050. Passa på att göra er röst hörd, både till oss i samhällsföreningen men också till kommunen. Gå gärna in och läs mer på https://www.halmstad.se/framtidsplan2050. Där står det också hur ni går tillväga för att lämna era synpunkter till kommunen.

Ni kan välja mellan att:

  1. Lägg ifylld enkät, som du fått hem till dig i brevlådan, på Bergtallsgatan 7.
  2. Kommentera inlägget på Facebooksidan iGullbrandstorp.se eller på hemsidan.
  3. Mejla samhallsforeningen@igullbrandstorp.se.

Vi ber er att inkomma med input till oss max en gång per hushåll samt senast den 8/12.

Stort tack på förhand för ert engagemang för en god framtid för Gullbrandstorp.

Gullbrandstorps samhällsförening

samhallsforeningen@igullbrandstorp.se