2019-10-23

Protokoll fört vid Gullbrandstorps samhällsförenings styrelsemöte den 23 oktober 2019.

Plats: Bergtallsgatan 7.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Mats hälsar alla välkomna till dagens möte.

§ 2 Närvarande
Ordförande: Mats Nilsson
Sekreterare: Anna de Pedis
Jonas Lundgren, Caroline Persson, Emma Aronsson, Catarina Niklasson.

§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänd.

§ 4 Val av justerare
Jonas Lundgren valdes att justera protokollet.

§ 5 Föregående mötesprotokoll.
Godkänns

§ 6 Ekonomisk rapport
Jonas redovisade ekonomin, inga utgifter rapporterade. 2 nya medlemmar har tillkommit.

§ 7 Demokratimöte
– Mackor från Lyngalax.
– Glass beställs från Mr Gelato.
– Sapna Billengren (Halmstads kommun) skickar ut inbjudan till mötet.
– Mats tar hand om anmälningarna som kommer in samt meddelar Catarina antal anmälda samt ev. allergier.
– Jonas är teknik ansvarig.
– Catarina och Jonas undersöker lokalen och hur den används på bästa sätt.
– Mats tar emot leveransen av mackor den 25/11.
– Anna tar kontakt med Mr Gelato om hur leverans enklast kan ske. Emma kan ev. hämta glass på väg till mötet.

Styrelsen kommer presentera Gullbrandstorp
* Mats/Emma – Introduktion av Gullbrandstorp samt infrastruktur och byggnationer i byn.
* Caroline – Grannsamverkan.
* Anna – Skola, förskola och fritidsgård.
* Samtliga skriver stödord till presentation av sin del, tar en selfie och skickar till Jonas.
* Styrelsen träffas den 20/11 18:00 för ett kort arbetsmöte inför demokratimötet.

Förslag till dagordning från kommunen:

Eventuellt fika och mingel får inte inkräkta på mötestiden.
17.00-17.30 Kommunomfattande översiktsplan-Annika Hansson.
17.30-17.50  Plusbostäder i Halmstads kommun- Julia Torgils.
17.50-18.20  Bostäder i Halmstads kommun utifrån  HFAB :s perspektiv-Carin Ottosson
18.20-18.40 Gullbrandstorps samhällsförening.
18.40-19.00 Halmstads kommun informerar- Sapna Billengren Lindström.

§ 8 Fråga 2: Julmarknad
Datum satt till den 15/12 kl. 15:00-18:00 på Tempos parkering. Catarina Niklasson, Sam Lilja och Sanne Lundgren är ansvariga och ett flertal företag/organisationer är inbokade. Företag och föreningar har till den 1/11 på sig att återkoppla med vad de kan ställa upp med.

Julgran är avtalad och kommer finnas på plats till den 15/12.

§ 9 Fråga 3
Utgår då ingen fråga anmälts.

§ 10 Övrigt
Anna meddelar att hon avgår efter årsmötet. Staffan Ankar är meddelad. Förslag på ersättare är Benny Tronsson.

Ingen ny information avseende CHILL projektet.

Strukturerna i Samhällsföreningen diskuteras. Utskick till invånarna kommer att skickas ut där vi söker engagerade invånare till olika uppdrag utanför styrelsen. Förslag skickas till Emma som skissar på ett brev. Framförallt är det resultatet av Trygghetsvandringen som tar mycket tid och innehåller många olika delar att arbeta vidare med. 

§ 11 Genomgång av att göra listan
Bordläggs till nästa möte p g a tidsbrist.

§ 12 Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till onsdagen den 13/1 kl.18:00 hos Emma. Anna ordnar med maten.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Gullbrandstorp 2019-11-16

Anna de Pedis                                          Jonas Lundgren

Sekreterare                                               Justerare