2019-08-20

Protokoll fört vid Gullbrandstorps samhällsförenings styrelsemöte den 20 augusti 2019.
Plats: Ringenäs

§ 1 Mötets öppnande
Jonas Lundgren valdes att justera protokollet.

§ 2 Närvarande
Ordförande: Mats Nilsson
Sekreterare: Anna de Pedis
Jonas Lundgren, Caroline Persson, Emma Aronsson, Catarina Niklasson.

§ 3 Godkännande av dagordning
Carolines förslag på dagordning vid styrelsemöte godkändes att ligga till grund för
dagens möte.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Dagordningen godkänd.

§ 5 Föregående mötesprotokoll.
Jonas har mailat ut den ekonomiska rapporten. Ny skrivare är inköpt.

§ 6 Demokratimöten

  • Extra demokratimöte i Kvibille 21/8; Mats och Caroline går.
  • Demokratimöte i Oskarström 23/9; Emma och Caroline går
  • 25/11 är det Gullbrandstorps tur. Beslut tas om att beställa mackor från Lyngalax, portions förpackningar med glass beställs från MrGelato. Församlingsgården bokas av Jonas som även tar hand om anmälningarna. Dricka och kaffe inhandlas från Tempo.

Frågor som vi vill diskutera med kommunen vid detta möte är tex:

–                           Hur ser lokalförsörjningsprogrammet ut?
–                           Vem ansvarar för vad?
–                           Hur ser planerna ut.
–                           Finns det nya detaljplaner?
–                           Trygghetsboenden?
–                           Fritidsgårdarnas vara eller icke vara?

§ 7 Grannsamverkan
Caroline drar en rapport kring sönderslagen bilruta, buskörning, katter som fått morrhåren klippta, nattliga besök samt inbrott i Kvibille som slutade med ett gripande.

Grannsamverkanskonferens i Varberg 28/9 med tema bedrägerier. Påminnelse till kontaktombud kommer att skickas samt för samåkning.

Kontaktombudsmöte i Gullbrandstorp planeras med information från rektor och fritidsgården.

§ 8 Digitaliserad föreningshistorik
Alla dokument sedan 17 år tillbaka är inscannade i Google drive. Jonas visar oss åtkomst till detta

Jonas pratar med Linda Bertilsson hur det går med projektet Chill.

§ 9 Att göra listan
Gås igenom och en hel del är på gång.

§ 10 Övriga frågor

  • Tankar kring att ha någon form av aktivitet kring jul diskuteras. Catarina pratar med Sanne Lundgren.
  • Emma fått svar från kommunen angående lekplatser att den vid Lidalsvägen inte kommer rustas upp. Man tittar i dagsläget på vilka lekplatser som ska göras vid.

§ 11 Mötets avslutande.
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 23/10 kl.18.00 hos Mats Nilsson

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Gullbrandstorp 2019-09-03

Anna de Pedis                                            Jonas Lundgren

Sekreterare                                                 Justerare