2019-04-25

Protokoll fört vid Gullbrandstorps samhällsförenings styrelsemöte den 25 april 2019.
Plats: Hos Caroline Persson.

§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Anders Rånge hade förhinder att delta i mötet. Till ordförande för dagens möte valdes Mats Nilsson och Jonas Lundgren valdes att justera
protokollet.

§ 2 Närvarande
Mats Nilsson, Jonas Lundgren, Caroline Persson, Anna De Pedis, Emma Aronsson, Catarina Niklasson.

§ 3 Godkännande av dagordning
Carolines förslag på dagordning vid styrelsemöte godkändes att ligga till grund för
dagens möte.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Inga kvarstående frågor.

§ 5 Fråga 1
Fundera över vad du brinner för och något som du vill arbeta med under året.
Följande intresseinriktningar framkom:
Anna: Skolfrågor.
Mats: kommunikationer, Trygghetsboende. Föreningens julgran.
Jonas: IT-samordnare/ webbmaster, vara kontaktperson åt Linda Bertilsson vad
gäller hennes projekt om att skapa en mötesplats i byn.
Catarina: Ungdomsfrågor, Fritidsgård, idrottsverksamhet.
Emma: Planarbete och Byggnation, Lekplatser.
Caroline: Grannsamverkan, Trygghetvandring, Samhällsinformation.

§ 6 Fråga 2
Kan vi utse ansvariga för vissa punkter? Vissa stående punkter men också tillfälliga
”projekt”.
Beroende på intresseinriktningar enligt föregående punkt beslutades följande
ansvarsområde:
Emma är Kommunikationsansvarig som tar hand om frågor som ställs till
samhällsföreningen till exempel via e-mail så att frågeställaren får ett snabbt svar.
Emma bollar frågan vidare inom styrelsen antingen kan vi svara snabbt på frågan eller
så är det en fråga som är av den karaktären att den behöver beredas vidare och
behandlas på ett styrelsemöte. Emma svarar även för frågor om planarbete och
byggnation.

Anna: är kontaktperson för frågor som berör skolan och dess verksamhet.

Catarina: svarar för ungdomsfrågor och håller kontakt med fritidsgården.

Caroline: är Huvudkontaktombud för Grannsamverkan, svarar för trygghetsvandring,
samt tar fram underlag för utskick av samhällsinformation.

Jonas: är IT-samordnare/webmaster, föreningens kontaktperson med Linda Bertilsson
vad gäller projektet om att skapa en mötesplats för invånarna i Gullbrandstorp.

Mats: är kontaktperson vad gäller kommunikationer, trygghetsboende, samt svarar för
att föreningens julgran kommer på plats.

§ 7 Fråga 3
Bidraget från kommunen: Vad har vi för idéer gällande detta?
Föreningen är i behov av en ny skrivare. Beslutades att Jonas tar fram förslag på
skrivare.
Föreningen svarar för demokratimöte till hösten.
Städdag till hösten ”vi håller rent”.
Kunna engagera bra föreläsare.
Ha någon form av avtackning för styrelsemedlemmar som slutat.

§ 8 Fråga 4
Utdelningar framöver. Hur göra? Ok att betala ungdomar för detta? Mats kollar med
Sven Gunnar.
Beslutades att Caroline tar fram underlag för utskick som delas ut enligt kartan som
delat in samhället i 4 område. Ansvariga för utdelningen är: Mats Nilsson område 1,
Hans Göran tillfrågas om område 2, Catarina Niklasson områdex3 och Anna De Pedis
område 4.

§ 9 Fråga 5

Grafisk profil åt föreningen?
Beslutades att Emma tar fram förslag på logotyp.

§10 Fråga 6
Uppdatera föreningsuppgifterna efter årsmötet. Svara på mejlet med subjekt
”godkänn era föreningsuppgifter”.
Beslutades att Jonas åtgärdar.

§11 Övriga frågor
Mats föreslog att de nya medlemmarna i styrelsen skall ges möjlighet att vara med på
ett demokratimöte framöver för att få kunskap om vad mötet handlar om och för att
skapa kontakter. Datum som gäller för 2019 är nedan.
20/5 i Getinge
23/9 i Oskarström
25/11 i Gullbrandstorp

§12 Mötets avslutande
Nästa styrelsemöte är tisdagen den 11/6 kl.18.00 hos Catarina Niklasson Björkgatan 9. Jonas ansvarar för maten. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Gullbrandstorp 2019-04-27

Mats Nilsson Jonas Lundgren
Ordförandende justerare