2019-01-22

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 22 januari 2019.

Plats: Hos Jonas Lundgren.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Jonas Lundgren, Caroline Persson, Sven Gunnar Carlsson, Sivert Jakobsson, Anna de Pedis, Emma Aronsson.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte 2018-09-20

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Kassören Jonas Lundgren lämnade en ekonomisk rapport vilken godkändes. Jonas redogjorde även för innehållet i ansökan om föreningsbidrag som samhällsföreningen lämnat till kommunen.

§ 5 Aktuella Ärenden

Årsmötets tidpunkt och innehåll

Årsmötet genomförs i Gullbrandstorps Folketshus måndagen den 18 mars kl.18.30. Till årsmötet är Tomas Turesson” Halmstadspolisens expert på drogfrågor” inbjuden som föredragshållare.

Linda Bertilsson ger kort information om CHILL Gullbrandstorps mötesplats.

Krister Swedberg informerar om byggandet av hyreshus på den gamla Preemtomten.

Styrelsens information                                                                                                        Gullbrandstorpsskolans utbyggnad, Grannsamverkan.

Möte i Gullbrandstorps Församlingsgård med kyrkan den 6 november 2018

På mötet som kyrkan bjöd in till framkom ett intressant önskemål. En förälder som har barn på högstadiet i Gullbrandstorp men som inte bor i byn skulle också önska nås av information som vi publicerar här i byn på vår Hem-Facebook sida gällande händelser i byn som kan vara relaterad till skolungdomar. Vi funderar på hur vi kan göra för att nå dessa föräldrar.

Trygghetsvandring

Arbetet med Trygghetsvandringen som ägde rum för snart två år sedan pågår i högsta grad. Saker tar tid, tyvärr. Mötet med Teknik – och fritidsförvaltningen ägde rum måndagen den 21/1 där Caroline Persson återfick lite hopp om att vissa punkter kan bli åtgärdade enligt önskemål. Vi arbetar vidare med detta.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 7 Nästa möte

Nästa möte blir årsmötet den 18 mars kl.18.30.

§ 8 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Gullbrandstorp 2019-01-24

Mats Nilsson                                                             Anders Rånge

Sekreterare                                                               Ordförande