2018-09-20

Protokoll fört vid Gullbrandstorps samhällsförenings styrelsemöte den 20 september 2018.

Plats: GAIS lokal

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Jonas Lundgren, Caroline Persson, Sven Gunnar Carlsson, Sivert Jakobsson, Anna de Pedis.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte 2018-05-24

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Kassören Jonas Lundgren lämnade en ekonomisk rapport vilken godkändes.

§ 5 Aktuella ärenden

Nätverket för lokal demokrati & utvecklingsprogrammen.
Projektledaren för utvecklingsprogrammen Sapna Billengren Lindström vid Halmstad kommun. Har delat ut arbetsmaterial (enkät) samt ett antal frågor som samhällsföreningarna inbjuds att ha synpunkter på innan den 20 juli 2018. Mats Nilsson har sänt in berört underlag till Sapna för Gullbrandstorps samhällsförenings räkning. Halmstad kommun handlägger frågan och återkommer i ärendet.

Kyrkan
Anne Bengtsson, diakon i Svenskakyrkan/Harplinge-Steninge har kontaktat samhällsföreningen. Anledningen är att kyrkan har olika grupper som arbetar med att utveckla verksamheten. Anne nämner att man har något som heter församlingsinstruktion, som beskriver de övergripande målen. För att kunna göra denna skall en omvärldsanalys ligga till grund, alltså en beskrivning av behov, åldersintervaller, socioekonomiska boende m.m. Med anledning av detta bjuder Anne in representanter från samhällsföreningen till ett möte med ca. 15 andra deltagare för att prata om vilka behov och möjligheter som finns i Gullbrandstorp och kyrkans roll i detta. Mötet är i Gullbrandstorps församlingsgård den 6 november kl.18.30.

Beslutades att vi är positiva till att deltaga vid mötet. Eftersom mötet är så långt fram i tiden så får vi återkomma till vilka som kommer. Caroline kontaktar Anne och meddelar vad vi kommit fram till

Ungdomar i nedre tonåren trakasserar boende
Trakasserier från skolungdomar har dragit igång på nytt sedan skolstarten för några veckor sedan. Under sin lunchrast driver de runt till boende för att avsiktligt störa och uppröra. Det har gått så långt att de påverkar de boendes vardag och välbefinnande. Dessa besök har även förekommit under kvällstid. Det här får inte fortsätta. Samhällsföreningen har haft en dialog med skolan om problemet.

Inbjudan-”Nätverk för lokal demokrati” i Halmstads kommun den 24 september 2018 i Kvibille.
Nätverket för lokal demokrati har kallat till möte den 24 september 17.00-19.30 i Kvibille Gästgivargård.

Beslutades att Anders Rånge och Mats Nilsson deltar vid mötet.

Skrivelse om att sänka hastigheten på kustvägen genom Gullbrandstorp
Anders Rånge informerade om att han varit i kontakt med kommunen för att efterfråga resultatet av samhällsföreningens och vägföreningens skrivelse om att hastigheten på kustvägen sänks till 40km/t. Kommunens handläggare svarade att beslut i frågan kommer att tas i en snar framtid.

Julgran i Gullbrandstorp
Beslutades att samhällsföreningen även i år kommer att placera en julgran framför pizzerian.

Tempos parkering
Ett flertal innevånare i byn har vid upprepade tillfällen kontaktat samhällsföreningen och haft synpunkter på den dåliga belysningen på Tempos parkering. Även vid Trygghetsvandringen var det en punkt som anmärktes på. Parkeringen behöver även anpassas till den nya bebyggelsen som ligger i anslutning till parkeringen. Beslutades att Mats Nilsson kontaktar fastighetsägaren Bo Bengtsson.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 7 Nästa möte

Nästa möte enligt senare kallelse.

§ 8 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Gullbrandstorp 2018-09-24

 

 

 

Mats Nilsson                                                                                     Anders Rånge

 

Sekreterare                                                                                       Ordförande