2018-05-18

Protokoll fört vid Gullbrandstorps samhällsförenings styrelsemöte den 24 maj 2018.

Plats: Hos Caroline Persson.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson. Jonas Lundgren, Caroline Persson, Anna de Pedis.

§ 1 Sammanträdets 

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

§ 3 Föregående mötesprotokoll från Konstituerande styrelsemöte 2018-03-19.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Kassören Jonas Lundgren lämnade en ekonomisk rapport vilken godkändes.

§ 5 Aktuella ärenden

Busliv och nedskräpning
En boende i närheten av skolan har kontaktat Anders Rånge om att det förekommer busliv och nedskräpning av skolungdomar vid hans fastighet. Beslutades att Caroline Persson kontaktar skolan i ärendet.

Omprövning av beslut/åtgärd att höja hastighetsgränsen på Kustvägen genom Gullbrandstorp.
Ordförande i Samhällsföreningen Anders Rånge och ordförande i Vägföreningen Fredrik Larvall har i en gemensam skrivelse till kommunen begärt omprövning av beslutet att höja hastighetsgränsen på Kustvägen genom Gullbrandstorp till 60km/t. I skrivelsen framgår att Samhällsföreningen och Vägföreningen vill ha kvar den gamla hastighetsbegränsningen på 50km/t eller kanske t o m en sänkning till 40km/t.

Gullbrandstorpsskolan
Styrelsen diskuterade skolfrågan och kunde med stor tillfredsställelse konstatera att kommunfullmäktige beslutat att Gullbrandstorpsskolan får både en ny hemkunskapssal och ett tillagningskök.

Nätverket för lokal demokrati & utvecklingsprogrammen 2018-05-21
Anders Rånge och Caroline Person rapporterade från ovanstående möte. Vid mötet delade Projektledaren för utvecklingsprogrammen Sapna Billengren Lindström ut arbetsmaterial (enkät) samt ett antal frågor som samhällsföreningarna inbjuds att ha synpunkter på innan den 20 juli 2018.

Beslutades att Mats Nilsson svarar på enkäten (Riktlinjer för stöd till samhällsföreningar) och insänder det till Sapna Billengren Lindström.

Kulturdialog
Anna de Pedis och Caroline Person rapporterade från ovanstående möte som upplevdes mycket positivt.

Sand på gång och cykelbanor
Samhällsföreningen har fått synpunkter från boende på att sand sedan i vintras fortfarande ligger kvar gång och cykelbanor i samhället. Samhällsföreningen har vari i kontakt med kommunen som lovar att så snart som möjligt sopa bort sanden.

Julgran i Gullbrandstorp
Beslutades att Jonas Lundgren ansöker hos kommunen om tillstånd för att placera Samhällsföreningens Julgran på kommunens mark framför pizzerian kommande jul.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 7 Nästa möte

Nästa möte blir i augusti enligt senare kallelse.

§ 8 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Gullbrandstorp 2018-05-25

Mats Nilsson                                                                                          Anders Rånge

Sekreterare                                                                                            Ordförande