2018-01-23

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 23 januari 2018.

Plats: Hos Jonas Lundgren.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Jonas Lundgren, Caroline Persson, Sven-Gunnar Carlsson, Sivert Jakobsson, Thore Oscarsson, Staffan Ankar.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.§

§ 2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte 2017-10-17

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Kassören Jonas Lundgren lämnade en ekonomisk rapport vilken godkändes.

§ 5 Aktuella ärenden

Årsmötets tidpunkt och innehåll
Årsmötet genomförs i Gullbrandstorps Folketshus måndagen den 19 mars kl.18.30. Till årsmötet är kommunrådet Jenny Axelsson inbjuden. Vi önskar att Jenny tar upp följande saker.

  • En allmän presentation om sig själv och sitt uppdrag.
  • Allt som rör Gullbrandstorp nu och framöver är av intresse.
  • Hur skolan på Ranagård påverkar Gullbrandstorpsskolan.
  • Information om hur man tänker gällande skolan. I dag är det trångt och många elever på liten yta.
  • Hur ser det ut med förskoleplatser i byn och vad tänker man om framtiden.
  • Många äldre i Gullbrandstorp önskar bo kvar i byn men bristen på hyresrätter/bostadsrätter gör det svårt. Hur tänker kommunen gällande detta?
  • Äldreboende byn?

Styrelsens informerar om det utskick från Lantmäteriet som informerar om en lagändring som berör din fastighet.

Översyn av föreningens stadgar
Samhällsföreningens stadgar är från 1987 och är i behov av uppdatering. Styrelsen har tagit fram ett förslag till nya stadgar som skall presenteras vid årsmötet för godkännande. I samband med översynen beslutades om namnändring till Gullbrandstorps samhällsförening varvid u.p.a. skall tas bort från föreningens namn.

Hastighetsbegränsning genom samhället
Anders Rånge arbetar vidare med frågan.

Nästa demokratimöte den 26 februari
Beslutades att Anders Rånge och Mats Nilsson deltar vid mötet.

Välkomstinformation till nyinflyttade
Caroline informerade om välkomstbrevet.

Skyltning om ridning förbjuden på motionsslingan
Thore Oscarsson tog upp frågan om att det saknas en skylt om att ridning är förbjuden vid motionsslingan bakom Förskolan. Caroline meddelade att det är uppmärksammat i samband med trygghetsvandringen.

Therese Wahlgren radio P4
Therese vill träffa lite folk i Gullbrandstorp och prata om att Gullbrandstorp hade högt valdeltagande i förra valet och om vilka frågor som är viktiga inför valet i höst. Hon undrar om hon kan få hjälp av samhällsföreningen. Beslutades att Anders Rånge svarar Therese.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 7 Nästa möte

Nästa möte blir årsmötet den 19 mars KL.18.30

§ 8 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Gullbrandstorp 2018-01-26

Mats Nilsson                                                             Anders Rånge

Sekreterare                                                               Ordförande