2017-10-17

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 17 oktober 2017.

Plats: Hos Sven-Gunnar Carlsson.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Jonas Lundgren, Caroline Persson, Sven-Gunnar Carlsson, Sivert Jakobsson, Thore Oscarsson.

§1 Sammanträdets 

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§3 Föregående mötesprotokoll styrelsemöte 2017-06-21

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§4 Ekonomisk 

Kassören Jonas Lundgren lämnade en ekonomisk rapport vilken godkändes.

§5 Aktuella ärenden

Möte med kontaktombud inom grannsamverkan på Hembygdsgården

Beslutades att Anders Rånge vidtalar lämplig föredragshållare från polisen eller Länsförsäkringar.

Nätverket för lokal demokrati

Anders Rånge och Mats Nilsson rapporterade från mötet som genomfördes på Andersbergs medborgarcentrum den 25 september.

Revidering av föreningens Stadgar

Beslutades att Sivert Jakobsson och Mats Nilsson tar fram ett förslag till revidering av Samhällsföreningens stadgar.

Ungas ohälsa föredrag av Linus Thörnblad i S:t Nikolai kyrkan

Caroline Persson och Anders Rånge rapporterade från Linus Thörnblads föredrag om ungas ohälsa.

Förlängning av gång och cykelbana

Anders Rånge har fått en skrivelse från en boende i samhället. I skrivelse framförs ett förslag att förlänga gång och cykelbanan från Sarwes vid Bergtallsgatan fram till Vilshäradsvägen.

Beslutades att Anders Rånge tillskriver kommunen i ärendet.

Ansökan om medel hos kommunstyrelsen för samhällsföreningar

Sedan 2012 finns 300 000 kronor avsatta till samhällsföreningars arbete med lokal demokrati. Alla samhällsföreningar i kommunen har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag och beviljas pengar om de uppfyller uppsatta kriterier.

Ansökan ska ha kommit in till samhällsbyggnadskontoret senast den 1 december 2017.

Beslutades att Mats Nilsson tar fram underlag för ansökan om bidrag.

Julgran i Gullbrandstorp

Thore Oscarsson och Anders Rånge undersöker möjligheten till att placera samhällsföreningens julgran framför pizzerian.

§6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§7 Nästa 

Nästa möte enligt senare kallelse.

§8 Mötet 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Gullbrandstorp 2017-10-19

Ordförande: Anders Rånge
Sekreterare: Mats Nilsson