2017-06-21

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 21 juni 2017.

Plats: Hos Jonas Lundgren

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Jonas Lundgren, Caroline Persson, Sven Gunnar Carlsson, Sivert Jakobsson, Thore Oscarsson.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll styrelsemöte 2017-04-27

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Kassören Jonas Lundgren lämnade en ekonomisk rapport vilken godkändes.

§ 5 Aktuella ärenden

Inbjudan till avtackning av Henrik Oretorp

Samhällsföreningen har fått en inbjudan av Halmstad Kommun till avtackning av Henrik Oretorp fredagen den 30 juni kl 13.30-15.00. Beslutades att Anders Rånge och Caroline Persson representerar föreningen vid avtackningen. Anders tar kontakt med Lennart Eriksson Kvibille Allförening för att samordna avtackningspresent från Samhällsföreningarna.

Vägföreningen

Vägföreningens ordförande Håkan Persson kontaktade Samhällsföreningen för att efterhöra om det är möjligt att samhällsföreningens styrelse även kan vara styrelse i vägföreningen.

Vi har efter interna diskussioner och efter att ha informerat oss om regelverket för vägföreningar tagit beslutet att inte gå in som styrelse i vägföreningen. Vi är däremot naturligtvis positiva till ett fortsatt samarbete i frågor som är av intresse för båda föreningarna utan att för den skull tumma på vägföreningens juridiska ansvar. Beslutades att Sivert Jakobsson meddelar vägföreningen vårt beslut.

Nybyggnad vid Tempo

Anders Rånge har varit i kontakt med Erik Ello på Mjöbäckshus och fått följande uppgifter om nybyggnad vid Tempo fastigheten. Det skall byggas 6st trerumslägenheter på 73 kvadratmeter med en insats på 1 495000kr och en månadsavgift på 3080kr. Vidare skall det byggas 5st tvårumslägenheter på 51 kvadratmeter med en insats på 1 09500 kr och en månadsavgift på 2168kr. Ett gemensamt förråd skall byggas i slutet av husraden.

Skolan

Caroline Persson och Jonas Lundgren informerade om händelser som varit på skolan.

Föreningens stadgar

Samhällsföreningens stadgar är från 1987 och är i behov av uppdatering. Beslutades att vi var och en läser igenom stadgarna och meddelar förslag till ändringar till Sivert Jakobsson som sammanställer.

Sommarfest Tempo

Sommarfesten på Tempo genomförs den 15 juli. Beslutades att samhällsföreningen medverkar, Anders Rånge håller kontakt med Sam på Tempo.

Trygghetsvandring

Caroline Persson informerade om trygghetsvandringen som genomfördes den 9 maj ett skriftligt underlag kommer senare.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 7 Nästa möte

Nästa möte blir hos Sven Gunnar Carlsson enligt senare kallelse.

§ 8 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet..

Gullbrandstorp 2017-06-26

Ordförande: Anders Rånge
Sekreterare: Mats Nilsson