2017-04-27

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 27 april 2017.

Plats: Hos Mats Nilsson

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Jonas Lundgren, Caroline Persson, SvenGunnar Carlsson, Thore Oscarsson, Sivert Jakobsson.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll styrelsemöte 2017-01-30

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Kassör Jonas Lundgren lämnade en ekonomisk rapport, vilken godkändes.

§ 5 Aktuella ärenden

Vägföreningen

Vägföreningens ordförande Håkan Persson har kontaktat Samhällsföreningen för att efterhöra om det är möjligt att Samhällsföreningens styrelse även kan vara styrelse i Vägföreningen. Anledningen till förfrågan från Vägföreningen är att det är problem att få folk att engagera sig i föreningen och Håkan bedömer att det är lättare att attrahera folk till Samhällsföreningen.

Styrelsen diskuterade förslaget angående Vägföreningens framtid. Det finns frågetecken om vad det innebär att ta över Vägföreningens arbetsuppgifter och ansvar. Med anledning av detta gav styrelsen Sivert Jakobsson och Thore Oscarsson i uppgift att inhämta kompletterande uppgifter innan vi kan ta beslut i frågan.

Trygghetsvandring

Caroline informerade om Trygghetsvandringen som genomförs den 9 maj mellan kl.18.00 och 20.30. Från Samhällsföreningen deltar Caroline, Sven Gunnar, Thore och eventuellt Jonas.

Föreningens stadgar

Våra stadgar är från 1987 så det kan vara behov av uppdatering. Beslutades att vi var och en läser igen stadgarna inför nästa möte då vi gör en avstämning.

Skylt som varnar för korsande änder

Vi har fått en förfrågan om att hjälpa till med en skylt som varnar för ankor som korsar Vilshäradsvägen från dammen bredvid vägen. Vi är givetvis positiva till den boendes engagemang, men vi föreslår att man vänder sig till Trafikverket.

Sommarfesten på Tempo

Sommarfesten på Tempo genomförs den 15 juli. Samhällsföreningen är positiv till att medverka. Beslutades att ordförande är kontaktperson med Sam på Tempo.

Registrering av hjärtstartaren

Vi skall undersöka om att registrera hjärtstartaren som är placerad på Tempo. Beslutades att Jonas tar hand om frågan och stämmer av med Sam så att det är ok.

Brottsstatistik från Polisen

Caroline presenterade brottsstatistik från Polisen gällande grov stöld genom inbrott i villa, olika typer av skadegörelse brott, snatteribrott. Vi konstaterade att det för tillfället är ganska lugnt i Gullbrandstorp.

Bygget vid Tempofastigheten

Beslutades att Anders Rånge kontaktar Jörgen Ankar för att få information om bygget vid Tempofastigheten.

Kommunens föreningsregister

Beslutades att Caroline kontaktar Halmstad Direkt och ändrar i föreningsregistret till samhällsföreningen@igullbrandstorp.se

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 7 Nästa möte

Nästa möte enligt senare kallelse.

§ 8 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Gullbrandstorp 2017-05-01

Sekreteraren: Mats Nilsson
Ordförande: Anders Rånge