2017-01-30

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 30 januari 2017.

Plats: Hos Sivert Jakobsson

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Caroline Persson, SvenGunnar Carlsson, Thore Oscarsson, Sivert Jakobsson.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll styrelsemöte 2016-08-29

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Kassör Jonas Lundgren kunde ej närvara på grund av sjukdom men hade                       översänt en ekonomisk rapport som godkändes.

§ 5 Aktuella ärenden

Årsmötets tidpunkt och innehåll.
Årsmötet genomförs i Gullbrandstorps Folkets hus den 22 eller 29 mars. Slutligt datum bestäms när vi fått klartecken från föredragshållaren. Till årsmötet beslutades att bjuda in kommunrådet Henrik Oretorp för att ge information om utvecklingsplanerna för serviceorten Gullbrandstorp. Generellt gäller att det behöver byggas flerbostadshus för att få ett större utbud av olika boendeformer. Anders kontaktar Henrik Oretorp.

Styrelsen informerar om det framtida hyreshuset vid gamla Preemfastigheten, bostadsrätterna intill Tempo, Grannsamverkan, Trygghetsvandring, Seniorboende, mm.

Grannsamverkan.
Inom ramen för Grannsamverkan genomfördes ett möte mellan polisen och kontaktombuden i Hembygdsgården den 29 november. Vid mötet presenterade polisen statistik och informerade om brott som skett under året i byn. Beslutades att Anders kontaktar polisen för att efterhöra om vilken uppföljning som görs av det som framkom på mötet.

Caroline presenterade ett underlag till Trygghetsvandring som hon tagit fram och som skall sändas in till Kommunen. Vi föreslår kommunen att trygghetsvandringen genomförs under vecka 14.

Redogörelse från mötet om seniorboende.
Mats och Thore redogjorde för ett möte om seniorboende som var i Harplinge församlingsgård den 19 januari. Mötet sammankallades av Lennart Eriksson. Lennart Eriksson representerar Harplinge – Steninge pastorat. Övriga deltagare representerar Samhällsföreningarna från Steninge, Haverdal, Harplinge, Gullbrandstorp samt SPF Kvarnen och PRO Harplinge – Gullbrandstorp. Syftet med mötet var att på ett konstruktivt sätt arbeta för att få Seniorboende till våra orter som av Kommunen utpekas som serviceorter. Efter ett bra inledande möte så skall vi träffas den 14 mars för att konkretisera hur vi skall gå vidare för att påverka politiker och tjänstemän.

Skrivelse från Adam Jonsson.
Adam  Jonsson har skrivit till Samhällsföreningen med hopp om att finna samarbete mellan Fritidsgården och Samhällsföreningen.

Beslutades att bjuda in Adam till nästa styrelsemöte för att utveckla sina tankar.

Skrivelsen från Kommunen angående farthinder i Gullbrandstorp
Sivert gav en redogörelse för kommunens svar på vår skrivelse som insänts via Vägföreningen. Beslutades att vi aktivt skall följa upp begärda åtgärder från Kommunen men att vi arbetar via Vägföreningen.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 7 Nästa möte

Nästa möte enligt senare kallelse.

§ 8 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse efter att ha tackat Sivert för vänligheten att ställa upp med möteslokal så avslutades mötet.

Gullbrandstorp 2017-02-01

Mats Nilsson                                                                  Anders Rånge
Sekreterare                                                                     Ordförande