2016-08-29

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 29 augusti 2016.

Plats: Hos Sivert Jakobsson.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Caroline Persson, Jonas Lundgren; SvenGunnar Carlsson, Sivert Jakobsson, Staffan Anckar, Alvar Gustafsson(del av tiden), Theres Jägerbrink(del av tiden).

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte. Till dagens
möte var Alvar Gustafsson och Theres Jägerbrink från vägföreningen inbjudna
för att samråda om utformningen av skrivelsen om farthinder som skall sändas
till Kommunen.

§ 2 Samrådsmöte med Vägföreningen

Sivert Jakobsson gick igenom förslaget till skrivelse om begäran av farthinder i
Gullbrandstorp. Vägföreningens representanter önskade tillägg i skrivelsen där
även behovet av farthinder på Lyngavägen och Hallavägen framgår. Efter att
samtliga var överens om hur skrivelsen skall utformas så beslutades att Sivert
färdigställer skrivelsen som insändes till kommunen via vägföreningen. Anders
Rånge tackade Alvar och Therese från vägföreningen för deras medverkan och
avslutade samrådsmötet.

§ 3 Förslag till dagordning för styrelsemötet

  • Föregående mötesprotokoll
  • Ekonomisk rapport
  • Aktuella ärenden
  • Övriga frågor
  • Nästa möte
  • Mötet avslutas
  • Föreslagen dagordning godkändes

§ 4 Föregående mötesprotokoll styrelsemöte 2016-08- 29

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport

Kassör Jonas Lundgren gav en ekonomisk rapport för föreningens ekonomi.

Beslut: Rapporten godkändes.

§ 6 Aktuella ärenden

Caroline informerade om att det tillkommit två nya kontaktombud i
Grannsamverkan.
Ordförande tog in anmälan till demokratimötet på kommunen den 12 september.

Beslutades att Grannsamverkans möte för kontaktombud skall hållas i
november.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 8 Nästa möte

Nästa möte blir i oktober enligt senare kallelse.

§ 9 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och efter att ha tackat Sivert för
vänligheten att ställa upp med möteslokal så avslutades mötet.

Gullbrandstorp 2016-09- 03

Mats Nilsson                                                                   Anders Rånge

Sekreterare                                                                     Ordförande