2016-06-07

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 7 juni 2016.

Plats: Hos Thore Oscarsson

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Caroline Persson, Thore Oscarsson, Sivert Jacobsson, Staffan Anckar.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Förslag till dagordning

 • Godkännande av dagordning
 • Föregående mötesprotokoll
 • Ekonomisk rapport
 • Aktuella ärenden
 • Övriga frågor
 • Nästa möte
 • Mötet avslutas

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll styrelsemöte 2016-03- 29

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Ingen ekonomisk rapport föredrogs beroende på att kassören ej var närvarande. Kassören har framfört önskemål om att eventuellt byta bank för att få en enklare hantering av bankärenden. Styrelsen ställer sig positiv och Jonas får återkomma i ärendet.

§ 5 Aktuella ärenden

 • Beslutades att inköpa en Hjärtstartare Zoll AED Plus enligt Civilförsvarsförbundets offert från 2016-03- 30. Pris13.250 Kr, frakt ingår. Staffan Anckar beställer Hjärtstartaren. Hjärtstartaren skall placeras på Tempo.
 • Staffan tar fram förslag på utbildning som kan genomföras i lämpliga grupper i Folkets hus eller på annan plats.
 • Anders Rånge har tillskrivit Kommunen om att få cykelbanan vid Skolgatan förlängd fram till Vilshäradsvägen.
 • Kommunen arbetar med att ta fram så kallade utvecklingsprogram för flera orter och stadsdelar runt om i Halmstad. Beslutades att Anders Rånge kontaktar Henrik Oretorp om att Samhällsföreningen önskar att det genomförs utvecklingsprogram även för Gullbrandstorp.
 • Thore och Mats rapporterade från dialogmötet om framtidens boende för äldre som Halmstad Kommun inbjudit till. Dialogmöten har genomförts vid flera platser i Kommunen. Efter utvärdering kommer en sammanfattning att sändas ut.
 • Caroline rapporterade om att arbetet med att uppdatera hemsidan och facebook pågår.
 • Caroline informerade från Vägföreningens årsmöte. Hon tyckte att det var ett bra möte som visar på en bra verksamhet inför framtiden.
 • Caroline informerade om Grannsamverkan. Inga nya områden har tillkommit det senaste halvåret i byn. I höst kommer kommunen och polisen bjuda in invånarna i Gullbrandstorp till samtal om tryggheten i Halmstad.
 • Caroline och Sivert informerade vidare om händelser som har varit i byn.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 7 Nästa möte

Nästa möte blir i början av augusti hemma hos Sivert.

§ 8 Mötet avslutas

Anders Rånge tackade Thore för vänligheten att ställa upp med möteslokal och efter att ha önskat alla en bra sommar så avslutades mötet.

Gullbrandstorp 2016-06-15

Sekreterare: Mats Nilsson

Ordförande: Anders Rånge