2016-03-29

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 29 mars 2016.

Plats: Åkers väg 8

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Jonas Lundgren, SvenGunnar Carlsson, Caroline Persson, Thore Oscarsson, Sivert Jacobsson.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Förslag till dagordning

  • Godkännande av dagordning
  • Föregående mötesprotokoll
  • Ekonomisk rapport
  • Aktuella ärenden
  • Övriga frågor
  • Nästa möte
  • Mötet avslutas

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll årsmöte 2016-03-14

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport föredrogs och godkändes.

§ 5 Aktuella ärenden

Efter samhällsföreningens årsmöte framkom det lite missnöje gällande växtlighet som tar över våra trottoarer och cykelbanor och som skymmer sikten i korsningar eller vid garageutfarter.

Beslutades: att Caroline tar kontakt med Vägföreningen i denna fråga.

Hela Sverige skall leva har sänt ut ett underlag till föreningar om att kunna ansöka om ett stimulansbidrag om max 3000Kr. Ansökan skall vara inlämnad senast den 3 april.

Beslutades: att vi beroende på det korta tidsperspektivet avvaktar med ansökan till kommande år. Vi skall även se över vilka möjligheter som föreningen generellt sett har för att erhålla bidrag till verksamheten.

Beslutades: att Jonas och Caroline tar fram underlag till inbetalningskort. SvenGunnar gör en indelning av Samhället som vi sedan delar ut inbetalningskorten efter.

Föreningen avser att inköpa en Hjärtstartare. Beslutades: att begära in en offert på hjärtstartare via Staffan Anckar.

Hur vill du bo när du blir äldre?
Halmstad kommun bjuder in till dialog om framtidens boende för äldre. Beslutades: att Mats och Thore representerar Samhällsföreningen.

§ 6 Övriga frågor

Jonas och Caroline ser över hur vi skall utveckla hemsidan och facebook för samhällsföreningen.
Caroline ser över informationsbladet om Samhällsföreningen.

§ 7 Nästa möte

Nästa möte blir den 19 maj kl. 18.00 Hemma hos Thore Oscarsson.

§ 8 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade möte avslutat.

Gullbrandstorp 2016-03-31

Mats Nilsson                                                                                         Anders Rånge

Sekreterare                                                                                                 Ordförande