2016-01-20

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 20 januari 2016.

Plats. Gullbrandstorps Pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, SvenGunnar Carlsson, Thore Oscarsson, Caroline Persson och Jonas Lundgren.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Förslag till dagordning

 • Föregående mötesprotokoll
 • Ekonomisk Rapport
 • Preem macken
 • Inköp
 • Demokratimöte
 • Avsägelse
 • Årsmöte

§ 3 Föregående mötesprotokoll styrelsemöte, 2015-09-17

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Beslutades att ekonomisk rapport i fortsättningen skall innehålla
medlemsförteckning med statistik enligt modell utarbetad av Caroline.

§ 5 Aktuella ärenden

Preem macken
Anders Rånge har varit i kontakt med Svedberg som är ägare till Preem
fastigheten. Enligt Svedberg skall det byggas en hyresfastighet där Preem
fastigheten nu är belägen. Fastigheten skall bestå av Pizzeria samt lägenheter
fördelade på tretton treor ch två tvåor. Byggstart är beräknad till november.

Inköp
Caroline behöver göra löpande inköp av material till föreningens kopiator.
Beslutades att Caroline gör inköp och får ersättning för sina utlägg mot kvitto.

Demokratimöte
Nästa demokratimöte är den 8 februari. Kallelse kommer och anmälan om
deltagande görs till Anders.

Avsägelse
Thore Oscarsson avsade sig omval till styrelsen.

Årsmötets tidpunkt och innehåll
Årsmötet beslutades till tisdagen den 15 mars 2016 kl. 18.30, i Gullbrandstorps
Folkets Hus.

Följande programpunkter föreslogs till årsmötet:

 • Bjuda in Svedberg för att berätta om planeringen av den nya hyresfastigheten
 • som skall byggas i samhället. Anders kontaktar Svedberg.
 • Bjuda in Sam på Tempo för att informera om butiken. Caroline kontaktar Sam.
 • Bjuda in representant för Mjöbäcksvillan för att informera om utbyggnad av
  etapp två och tre som pågår i det nya villaområdet. Anders kontaktarrepresentant från Mjöbäcksvillan.
 • Bjuda in representant från Länsförsäkringar för information om planeringsläget
  för marklägenheterna vid Tempo. Anders tar kontakt med representant för
  Länsförsäkringar.
 • Caroline och Jonas utarbetar förslag till inlägg där vi efterlyser lite engagerade
  människor för samhällsfrågor. Inlägget utformas så att det kan användas på
  årsmötet samt hemsidan och Facebok.

§ 6 Nästa möte

Nästa möte den 17 februari i Gullbrandstorps Pizzeria för att förbereda årsmötet.

§ 7 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Gullbrandstorp 2016-01-21

Mats Nilsson                                                                                 Anders Rånge
Sekreterare                                                                                       Ordförande