2015-09-17

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 17 september 2015.

Plats: Gullbrandstorps  Pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, SvenGunnar Carlsson, Thore Oscarsson, Caroline Persson.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Förslag till dagordning

 • Föregående mötesprotokoll
 • Ekonomisk Rapport
 • Inkommen skrivelse från Elin Almqvist
 • Grannsamverkan
 • Radiohjälpens insamling för Världens Barn

§ 3 Föregående mötesprotokoll styrelsemöte, 2015-07-06

Protokollet genomlästes. Efter komplettering med att Thore Oscarsson skall kontakta Bo Persson Oskarströms Samhällsförening angående ”Hela Sverige skall leva”, så godkändes protokollet.

§ 4 Ekonomisk Rapport

Kassör SvenGunnar Carlsson gav en ekonomisk rapport.

Beslut: Rapporten godkändes.

§ 5 Aktuella ärenden

 • Elin Almqvist har lämnat följande idéer och synpunkter till föreningen. Preemfastigheten skulle kunna byggas om till skatehall. Nedsmutsning av hästavföring på cykelbanan till Vilshärad. Elin frågar sig varför slutar trottoaren vid Skolgatan som går i riktning ut mot cykelbanan till Vilshärad. Det blir helt plötsligt gräs, bilar och bussar kör där bland barn som ska ta sig på cykel till sina hem.
 • Anders Rånge har tidigare svarat Elin. Men styrelse fann att det finns anledning att gå vidare med att ta reda på aktuellt läge om Preemfastighen och att tillskriva kommunen om att åtgärda cykelbanan vid Skolgatan. Beslut: Anders Rånge tar kontakt med Svedberg för att få aktuell information om vad som är planerat för Préemfastigheten. Anders tillskriver Kommunen om att få cykelbanan vid skolgatan åtgärdad.
 • Caroline Persson informerade om att införandet av Grannsamverkan går enligt plan. Styrelsen tackade Caroline för ett förtjänstfullt arbete med Grannsamverkan.Till höstens möte med kontaktombuden så tar Anders Rånge fram förslag på lämpligt datum och föredragshållare.
 • P4 Halland besöker Gullbrandstorp den 28 september med anledning av Radiohjälpens insamling för världens Barn.
  Beslut: Ordförande överlämnar en gåva från Samhällsföreningen på 1000 kr till insamlingen för Världens Barn.

§ 6 Nästa möte

Nästa möte enligt senare kallelse.

§ 7 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Nilsson                                                                  Anders Rånge

Sekreterare                                                                     Ordförande