2015-07-06

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 7 juli 2015.

Plats: Gullbrandstorps Pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, SvenGunnar Carlsson, Thore Oscarsson, Caroline Persson, Carl-Gustav Kjellman, Jonas Lundgren, Roger Fransson.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Förslag till dagordning

 • Förgående mötesprotokoll
 • Ekonomisk Rapport
 • Avsägelse från Stefan Mortéus
 • Inköp av kopiator
 • Ny Webb redaktör
 • Utskick av inbetalningskort
 • Grannsamverkan
 • Städning i Samhället

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll styrelsemöte, 2015-03-04
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kassör SvenGunnar Carlsson redovisade för föreningens ekonomi.

Beslut: Rapporten godkändes.

§ 5 Aktuella ärenden
Stefan Mortéus har anmält att han på grund av personliga skäl vill bli entledigad som suppleant i styrelsen.

 • Kassören SvenGunnar Carlsson, meddelade att kopiatorn är inköpt och placerad hos Caroline Persson.
 • Beslutades att Jonas Lundgren tar över hemsidan efter Roger Fransson. Vi tackade Roger för ett förtjänstfullt arbete och önskade Jonas välkommen.
 • Beslutades att inbetalningskort för årsavgiften skall tas fram skyndsamt. Jonas och SvenGunar tar fram inbetalningskort som vi sedan delar ut.
 • Caroline informerade om att införandet av Gransamverkan gick enligt plan. Lennart Engman från Trygga Halmstad har skickat ut inbjudan till höstens Grannsamverkans konferens lördagen den 26 september. Anmälan skall vara inne senast den 1 september. Kontaktombuden anmäler sig direkt till Lennart Engman men sänder kopia på anmälan till Caroline så att hon kan samordna vårt deltagande.
 • SvenGunnar tog upp frågan om föreningen skall samordna städning i Gullbrandstorp till våren. Beslutades att Caroline undersöker möjligheten till samordning med skolan och förskolan i samband med Håll Sverige rent.

§ 6 Nästa möte
Nästa möte blir i början på september, Anders Rånge återkommer om förslag på dag.

§ 7 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Nilsson                                                                  Anders Rånge

Sekreterare                                                                     Ordförande