2015-03-04

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 4 mars 2015.

Plats. Hos Caroline Persson, Åkers väg 8.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, SvenGunnar Carlsson, Thore Oscarsson, Caroline Persson, Stefan Morteus, Sverker Andersson.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte. Syftet med mötet är att förbereda årsmötet, samt i mån av tid genomföra ett arbete inom Grannsamverkan.

§ 2 Förberedelse för årsmötet

Inför arbetet med att förbereda årsmötet var ordförande i valberedningen Sverker Andersson inbjuden. Beslutades att vid årsmötet föreslå en höjning av årsavgiften från 30 kr/hushåll till 40kr/hushåll. Vidare fastställdes dagordningen för årsmötet.

§ 3 Grannsamverkan

Ett arbete med att dela in samhället i lämpliga områden och identifiera och ta kontakt med lämpliga kontaktombud inleddes. Beslutades att kalla till ett särskilt möte vid senare tillfälle för att fortsätta arbetet.

§ 4 Övriga frågor

Thore Oscarsson har fått en förfrågan av Bo Persson från Oskarströms Samhällsförening om att delta i ”Hela Sverige skall leva”. Beslutades att Thore kontaktar Bo för mer information. Thore framförde att Föreningen Norden har anmält intresse om att annonsera på Samhällsföreningens hemsida och är då villig att bidra med 200 kr/år.

Caroline Persson föreslog att vi kan fundera på om vi skall införa att utse årets ”Gullbrandstorpsbo”

§ 5 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Nilsson                                                                   Anders Rånge

Sekreterare                                                                     Ordförande