2014-07-03

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 3 juli 2014.

Plats: Gullbrandstorps Pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Thore Oscarsson, Caroline Persson, Roger Fransson, Stefan Morteus.

§ 1 Sammanträdets öppnade

Ordförande Anders Rånge hälsade den nya styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Styrelsens arbetsformer

Styrelsen beslutade om fördelning av arbetsuppgifter enligt följande:

Anders Rånge Ordförande

Mats Nilsson Sekreterare

SvenGunnar Carlsson Kassör

Thore Oscarsson Nätverk för lokalt Demokratiarbete

Caroline Persson Grannsamverkan mot brott

Roger Fransson Föreningens Hemsida

Stefan Morteus Utbyggnad av fibernät i Gullbrandstorp

§ 3 Medlemsmatrikel för Gullbrandstorps Samhällsförening

Beslutades att SvenGunnar tar fram en medlemsmatrikel för samhällsföreningen.

§ 4 Utskick till boende i Gullbrandstorp

Beslutades om att göra ett utskick till boende i samhället. Utskicket skall innehålla inbetalningskort för 2014, Folder om Grannsamverkan mot brott och information om samhällsföreningen. Informationen om föreningen utarbetas av Anders och Caroline. Utskicket beräknas klart i slutet av augusti.

§ 5 Förslag från boende i Gullbrandstorp

Förslag från boende i Gullbrandstorp, bland annat från dagen utanför Tempo vid invigningen:

Klipp gräsmattor oftare i byn.

Måla om inne i Hembygdsgården och Folkets hus så man kan nyttja dessa som festlokaler.

Häck skymmer sikt i farlig kurva och backe – vem tar hand om detta? Vägföreningen eller Kommunen?

Trottoarer/avsmalning av Hallavägen. Mätning visade att folk höll 70km/h.

Piffa till lekplatserna – framförallt vid Grangatan.

Finns det dränering runt fotbollsplanen?

§ 6 Övriga frågor

Caroline tog upp ett antal frågeställningar:

Håll Sverige Rents kampanj, vad kan vi göra?

Gupp på Lyngavägen

Kommunicera ut datum och ämne för demokratimöte till alla i styrelsen.

Samarbete mellan föreningarna i byn, (Hembygdsföreningen och Vägföreningen). Förmedla önskemål och förslag.

§ 7 Nästa sammanträde

Beslutades att ordförande kallar representanter för Hembygdsföreningen och Vägföreningen till nästa styrelsemöte för samråd om frågor som vi skall ta upp med Kommunen.

§ 8 Sammanträdets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Anders Rånge, Ordförande

Mats Nilsson, Sekreterare