2013-04-22

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 22 april 2013.Plats: Gullbrandstorps församlingsgård.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Håkan Dahlgren, Roger Fransson, Thore

Oscarsson och Stefan Morteus.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Utbyggnad av fibernät i Gullbrandstorp.

Beslutades att vi skall arbeta för att driva på utbyggnaden för fibernät i

Gullbrandstorp. För att byggstart skall ske krävs att ett visst antal av invånarna

i samhället anmäler intresse till Halmstad stadsnät. Vid mötet utsågs Stefan

Morteus och Thore Oscarsson att vara kontaktpersoner. För att sprida

denna information beslutades att Roger Fransson informerar om detta på

iGullbrandstorp.se.

§ 3 Dagvatten i samband med nya bostäder.

Beslutades att bilda en arbetsgrupp bestående av Thore Oscarsson, Boris

Bengtsson och Håkan Dahlgren som skall vara kontaktpersoner till

Laholmsbuktens Va för att säkerställa att kunskap om dagvatten situationen i

samhället tas tillvara vid planering av nya bostäder.

§ 4 Återvinningsstationen

Beslutades att Anders Rånge tar kontakt med företrädare för FTI för fortsatt

handläggning.

§ 5 Mötet avslutas

Anders Rånge tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mats Nilsson, Sekreterare

Anders Rånge,  Ordförande