2012-12-10

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 10 december 2012.

Plats : Gullbrandstorps pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Roger Fransson och Thore Oscarsson.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter att punkten ekonomisk rapport utgått beroende på att kassören Sven-Gunnar Carlsson inte var närvarande vid mötet.

§ 3 Föregående mötesprotokoll, styrelsemöte 2012-09-20

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Aktuella ärenden

Uppvaktning

Samhällsföreningen har genom Roger Fransson uppvaktat Tudorkliniken med blommor och önskat lycka till och välkommen till Gullbrandstorp.

Dialogmöte med Halmstad kommun

Anders Rånge och Thore Oscarsson rapporterade från dialogmötet med Halmstad kommun som genomfördes 2012-09-19 på Andersbergs Medborgarservice. Från Gullbrandstorps Samhällsförening togs följande frågor upp:

En del lekplatser har tagits bort men andra skulle upprustas. Hur ser läget ut?

Det är nu drygt två år sedan den gamla återvinningsstationen togs bort. Nu vill vi se resultat.

Det finns i Gullbrandstorp ett stort önskemål om hyreslägenheter i och helst i markplan.

Vi vet om att 70-80 tomter ska bebyggas i nordöstra delen av samhället. Pågår ytterligare aktiviteter för byggande av fler villor?

Kustvägen genom Gullbrandstorp är gropig och behöver åtgärdas omgående.

För ett par år sedan anordnades Trygghetsvandring i samhället. Detta i regi av Trygga Halmstad. Vad blev det av detta?

Belysningen på gång och cykelbanor i samhället behöver förbättras.

Cykelbanan från Gullbrandstorp till Flygstaden bör förläggas längst kustvägen även på sträckan från Heagård.

Lekplatser i Gullbrandstorp

I en skrivelse meddelar kommunen att man kommer att besöka Gullbrandstorp gällande prioriteringen av vilka lekplatser som ska rustas och vilka som kan avvecklas. I samband med detta önskar man dialog med samhällsföreningen/de boende och kommunen .Beslutades att samhällsföreningen representeras av Caroline Persson och någon ytterligare. Anders Rånge tar kontakt med berörda.

Årsmöte

Årsmötet beslutades till tisdagen den 19 mars 2013 kl:18.30 i Gullbrandstorps Folkets Hus (Sven-Gunnar bokar)

Till årsmötet beslutades att bjuda in representant för Tudorkliniken för att berätta om sin verksamhet (Anders tar kontakt). Övrig information som planeras är från Halmstad Stadsnät (Anders tar kontakt) och information av kommunen vad gäller byggande av hyreshus (Mats tar kontakt).

§ 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 6 Nästa möte

Enligt senare meddelande

§ 7 Mötet avslutas

Anders Rånge tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Gullbrandstorp 2012-12-14

Anders Rånge Ordförande

Mats Nilsson Sekreterare