2012-09-20

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 20 september 2012.
Plats: Gullbrandstorps pizzeria.
Närvarande: Anders Rånge, Mats Nilsson, Roger Fransson och Thore Oskarsson.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Dialogmöte med Halmstad kommun.

Thore Oskarsson rapporterade från dialogmötet med Halmstad kommun som genomfördes i Enslöv den 17 september. Beslutades att protokoll från dialogmöten skall läggas in på Samhällsföreningens hemsida.

§ 4 Återvinningsstation

Anders Rånge rapporterade om att han varit i kontakt med företrädare för FTI, (förpacknings & tidningsinsamling) för att få en återvinningsstation till samhället. FTI utreder för närvarande möjligheterna till att etablera en återvinningsstation vid ett område i närheten av QSTAR macken i Gullbrandstorp.

§ 5 Skrivelse till Halmstad kommun

Beslutades att Anders Rånge insänder skrivelse till kommunen för att få information om pågående och planerad etablering av tomtmark i samhället.

I skrivelsen skall även framföras att det i Gullbrandstorp finns ett stort önskemål om att det byggs hyreshus i samhället.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 7 Mötet avslutas

Anders Rånge tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Gullbrandstorp 2012-09-25

Ordförande: Anders Rånge

Sekreterare: Mats Nilsson