2012-01-26

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 26 januari 2012.
Plats: Gullbrandstorps pizzeria.
Närvarande: Anders Rånge, Sven-Gunnar Carlsson, Mats Nilsson, Håkan Dahlgren, Roger Fransson och Carolin Persson som är inbjuden till dagens möte.

§ 1 Sammanträdets öppnande
Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Ekonomisk rapport
Kassören Sven-Gunnar Carlsson redogjorde för föreningens ekonomi.
Beslut: Att godkänna rapporten.

§ 4 Aktuella ärenden
Carolin Persson tog upp följande frågor:

  • Upprustning av lekplatser, när avser kommunen att iordningställa lekplatserna i Gullbrandstorp?
  • Hur går man tillväga om man är intresserad att delta i Grannsamverkan?
  • Trafik i Gullbrandstorp kör för fort. Bra med sänkt hastighet till 30 km/t, dock kör bilisterna alldeles för fort, framför allt på Lyngavägen, Skolgatan och Grangatan. Poliskontroller eller annat som åtgärd?
  • Vad händer med bebyggelsen i ”centrum”, torg mm?
    Beslutades att inför årsmötet tar Anders Rånge kontakt med kommunen för att bjuda in företrädare till årsmötet som kan redogöra för när upprustning av lekplatserna genomförs samt när vi får återvinningsstation i Gullbrandstorp. Anders tar även kontakt med Polisen angående trafiken i samhället och med  Svedberg för att få besked om framtiden för Preem macken.
    Håkan Dahlgren bjuder in Bo Bengtsson till årsmötet för att berätta om framtida bebyggelse i ”centrum”. Vid årsmötet kommer även Grannsamverkan mot brott att tas upp.

§ 5 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 6 Nästa möte
Årsmöte 2012-03-26 kl.18.30

§ 7 Mötet avslutas
Anders Rånge tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Anders Rånge, Ordförande

Mats Nilsson, Sekreterare