2011-09-14

Protokoll fört vid Gullbrandstorps Samhällsförenings styrelsemöte den 14 september 2011.

Plats: Gullbrandstorps Pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, Sven-Gunnar Carlsson, Mats Nilsson, Håkan Dahlgren, Roger Fransson.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll, styrelsemöte 2011-06-21

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Kassören Sven-Gunnar Carlsson redogjorde för föreningens ekonomi.

Beslut: Att godkänna rapporten.

§ 5 Aktuella ärenden

Ordförande rapporterade att han insänt skrivelser till Kommunen om synpunkter på gräsklippningen i samhället, önskemål om hundtoalett vid hembygdsgården och om att få tillbaka en återvinningsstation till Samhället.

Beslutades att nästa möte i samverkan mot brott blir i form av ett omstartsmöte där Länsförsäkringar och Polisen deltar. Anders Rånge kontaktar Johanna Stakenberg på Länsförsäkringar för att komma överens om ett lämplig datum.

§ 6 Övriga frågor

inga övriga frågor

§ 7 Nästa möte

Nästa möte enligt senare kallelse.

§ 8 Mötet avslutas

Anders Rånge tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mats Nilsson, Sekreterare         Anders Rånge,  Ordförande