2011-06-21

Styrelsemöte med Gullbrandstorps Samhällsförening den 21 juni 2011.

Plats: Gullbrandstorps Pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, Sven-Gunnar Carlsson, Mats Nilsson, Håkan Dahlgren, Roger Fransson.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll, årsmöte 2011-03-29

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Aktuella ärenden

Till Samhällsföreningen har det framförts kritiska synpunkter på gräsklippningen i samhället samt önskemål om hundtoalett vid hembygdsgården.

Beslut: Ordförande inger skrivelse till Kommunen om ovanstående synpunkter och önskemål.

I april förra året plockades återvinningsstationen bort från sin plats bakom Tempo i Gullbrandstorp. Samhällsföreningen har haft ett flertal kontakter med Halmstad Energi och Miljö AB samt FTI, förpacknings & tidningsinsamling, för att få en ny återvinningsstation i samhället. Det har dock inte lyckats att få en lösning till stånd.

Beslut: Ordförande inger skrivelse till Kommunen för att få frågan löst.

§ 5 Övriga frågor

inga övriga frågor.

§ 6 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 14 september kl.18.30 på Gullbrandstorps Pizzeria.

§ 7 Mötet avslutas

Anders Rånge tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Gullbrandstorp 2011-07-08

Mats Nilsson Sekreterare       Anders Rånge   Ordförande