2011-02-02

Styrelsemöte med Gullbrandstorps Samhällsförening den 2 februari 2011.

Plats: Gullbrandstorps Pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, Sven-Gunnar Carlsson, Mats Nilsson, Håkan Dahlgren, Roger Fransson.

§ 1 Sammanträdets Öppnande

Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll, styrelsemöte 2010-09-29

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Kassör Sven-Gunnar Carlsson redovisade för föreningens ekonomi.

Beslut: Rapporten godkändes.

§ 5 Aktuella ärenden

Mats Nilsson rapporterade om kontakten med Posten angående brev och paketservice för Gullbrandstorp. Enligt Posten så kommer vi i Gullbrandstorp att hänvisas till Maxi på flygstaden. Maxi måste bygga om för postservice vilket beräknas vara klart 2011-05-04.

Anders Rånge informerade om att skadegörelsen som varit i skolan nu får sitt rättsliga efterspel.

Diskuterades om vilka samhällsfrågor som skall tas upp på årsmötet. Beslutades att bjuda in företrädare för Halmstad Kommun för att informera om följande frågor:

  • Redogöra för hur gräsklippningen är prioriterad i samhället och ta emot synpunkter på en eventuellt ändrad prioritering.
  • Ny återvinningsstation i Gullbrandstorp .
  • Förslag till program för bostadsförsörjning av samhället.
  • Tillgodose önskemålet om att HFAB bygger hyreshus i Gullbrandstorp.
  • Utveckling av kollektivtrafik till och från Halmstad.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 7 Nästa möte

Nästa möte blir årsmötet som beslutades till onsdagen den 30 mars kl:18.30 i Gullbrandstorps Folkets Hus. (OBS! I efterhand har datumet ändrats. Nytt datum är tisdagen den 29 mars kl: 18.30)

§ 8 Mötet avslutas

Anders Rånge tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Gullbrandstorp 2011-02-08

Mats Nilsson  Sekreterare            Anders Rånge       Ordförande