2010-09-29

Styrelsemöte med Gullbrandstorps Samhällsförening den 29 september 2010.

Plats Gullbrandstorps Pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, Sven-Gunnar Carlsson, Håkan Dahlgren, Roger Fransson, Mats Nilsson, Annelie Larsson.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll, styrelsemöte 2010-06-17

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

Kassör Sven-Gunnar Carlsson redogjorde för ekonomin.

§ 5 Aktuella ärenden

Mats Nilsson och Håkan Dahlgren rapporterade från Samrådsmöte med Halmstad kommun den 26 augusti i Söndrums bibliotek. Vid mötet lämnades Gullbrandstorps Samhällsförenings remissvar på Fördjupad översiktsplan för staden Halmstad 2030, Handlingsprogram för hållbara transporter och Förslag till handlingsprogram för bostadsförsörjning.

Mats Nilsson rapporterade om kontakterna med Posten angående brev och paketservice för Gullbrandstorp. Posten räknar med att vara klar med förhandlingarna med affärskedjorna inom ett par veckor.

Anders Rånge rapporterade om att han varit i kontakt med Peter Gustavsson på HEM angående en ny återvinningsstation i Gullbrandstorp. Peter informerade om att man haft flera olika förslag på var en ny återvinningsstation kan förläggas. Alla har dock fallit bort av olika skäl. Nu har man dock enat sig om ett förslag. Det är en bit åkermark som kommunen äger, vilken ligger till höger om första rondellen när man kommer in i samhället, räknat från stan. Här tänker man sig ett område på 20×20 meter med jordvall runt omkring.

§ 6 Övriga frågor

Annelie Larsson tog upp frågan om gräsklippningen i samhället som har dragits ned beroende på besparingar. Annelie har varit i kontakt med teknik och fritid på kommunen som hänvisar till politikerna. Efter kontakt med fritidspolitiker lämnades förslag om att vi gemensamt ger kommunen förslag på vilka ytor som skall klippas för samhällets bästa.

Beslut:

Samhällsföreningen inbjuder representant från kommunen till årsmötet. För att redogöra för hur gräsklippningen är prioriterad i samhället och ta emot synpunkter på eventuell ändrad prioritering.

§ 7 Nästa möte

Nästa möte enligt senare kallelse.

§ 8 Mötet avslutas

Anders Rånge tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Gullbrandstorp 2010-09-30

Sekreterare, Mats Nilsson        Ordförande, Anders Rånge