2010-07-17

Styrelsemöte med Gullbrandstorps Samhällsförening den 17 juni 2010

Plats Gullbrandstorps Pizzeria.

Närvarande: Anders Rånge, Sven-Gunnar Carlsson. Håkan Dahlgren, Roger Fransson, Mats Nilsson.

§ 1                 Anders Rånge hälsade välkommen till dagens möte.

§ 2                 Kallelsen till mötet godkändes.

§ 3                 Till sekreterare för mötet valdes Mats Nilsson.

§ 4                 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 5                 Anders Rånge inledde med att vi har fått tre remisser från Halmstad Kommun som samhällsföreningen skall avge ett eventuellt yttrande om. Det handlar om: Fördjupad översiktsplan för staden Halmstad 2030, Handlingsprogram för hållbara transporter och Förslag till Handlingsprogram för bostadsförsörjning. Yttrande skall vara stadskontoret tillhanda senast 1 oktober 2010.

§ 6                 Mats Nilsson rapporterade om kontakterna med Posten angående brev och paketservice för Gullbrandstorp. Posten år inte klar med förhandlingarna med affärskedjorna, utan räknar med att kunna lämna besked till hösten.

§ 7                 Frågan om återvinningsstationen i Gullbrandstorp som stängdes på valborgsmässoafton och där någon ersättnings station inte finns på plats diskuterades. Vi konstaterar även att gräsklippningen i samhället är undermålig, dock har snöröjningen i vintras fungerat bra.

Beslut: Att ordförande inger en skrivelse till Halmstad Kommun om att vi snarast vill ha en återvinningsstation åter i Gullbrandstorp samt påpekar det försämrade yttre underhållet som blivit i samhället.

§ 8                 Anders Rånge informerade om en studieresa, Anders återkommer med närmare information vid ett senare tillfälle.

§ 9                 Anders Rånge tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mats Nilsson                                                                   Anders Rånge

Sekreterare                                                                     Ordförande