2019

Gullbrandstorps Samhällsförenings årsmöte 2019-03-19

 § 1 Mötet öppnas

Samhällsföreningens ordförande Anders Rånge hälsade de närvarande (ca 100
personer) välkomna till dagens möte. Därefter informerade han om övriga punkter för
kvällen. Thomas Turesson från polisen informerar om droger, Robin Svedberg
informerar om uppförande av hyreshus på Preemfastigheten, Linda Bertilsson berättar
om planer för att skapa en mötesplats i byn. Från Styrelsen informerar Anna de pedis
om skolans utbyggnad och paviljongprojektet, Anders Rånge om hastighetshöjningen
på Kustvägen och parkeringen vid Tempo, Caroline Persson om Grannsamverkan och
Trygghetsvandringen. Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Thore Oscarsson.

§ 3 Val av mötessekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Mats Nilsson.

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet

Till justerare tillika rösträknare valdes Tomas Nilsson.

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt, enligt stadgarna

Årsmötet godkände att årsmötet utlyst på rätt sätt.

§ 6 Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände föreslagen dagordning.

§ 7 Verksamhetsberättelse

Anders Rånge föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse, vilken godkändes.

§ 8 Ekonomisk berättelse

Kassören Jonas Lundgren presenterade ekonomisk berättelse (resultat- och
balansrapport).

§ 9 Revisorernas berättelse

Av revisionsberättelsen framgick att räkenskaperna skötts på ett utomordentligt sätt.
Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 11 Fastställande av styrelsens arvode

Valberedningen föreslog att styrelsearvodet även fortsättningsvis skall bestå av fri
måltid (pizza) vid styrelsens möte, detta godkändes av årsmötet.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslog bibehållen årsavgift 50 kr/hushåll. Styrelsens förslag godkändes av
årsmötet.

§ 13 Stadgeenliga val

Ordförande för 1 år: Anders Rånge (Omval)
Styrelseledamot för 1 år, 2 st: Mats Nilsson (omval) och Anna de Pedis (omval)
Styrelseledamot för 2 år, 2 st: Jonas Lundgren (omval) och Caroline Persson (omval)
Styrelsesuppleanter för 1 år, 2 st: Catarina Niklasson (nyval) och Emma Aronsson (nyval).

Övrigt
Revisor för 2 år: Rune Pålsson (omval)
Revisorssuppleant för 1 år: Benny Tronsson (nyval)
Revisor (Kvarstår i ytterligare 1 år): Marianne Anckar
Valberedning för 1 år, 2 st varav en sammankallande: Staffan Anckar (sammankallande, omval), Vesna Markovic (omval).
Suppleant valberedning för 1 år: Lennart Hultman (omval)

§ 14 Årsmötet avslutas

Mötesordförande tackade för förtroendet och avslutade årsmötet.

Gullbrandstorp 2019-03-19

Vid protokollet                       Ordförande                               Justerare

Mats Nilsson                        Thore Oscarsson                      Tomas Nilsson