2018

Gullbrandstorps Samhällsförenings årsmöte 2018-03-19

 § 1 Mötet öppnas

Samhällsföreningens ordförande Anders Rånge hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och en särskild hälsning gavs till kommunrådet Jenny Axelsson som var kvällens föredragshållare. Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 2 Mötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet godkände att årsmötet kungjorts på rätt sätt.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Årsmötet godkände föreliggande föredragningslista.

§ 4 De inbjudna gästerna informerar

Jenny Axelsson (kommunråd, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet) inledde kvällen. Hon berättade om Gullbrandstorp ur samhällsbyggnadsutskottets perspektiv. Hon ville höra vad invånarna tycker är viktigt för Gullbrandstorps del framöver. Hon påtalade vikten av att kommunen har en bra dialog med samhällsföreningen om utvecklingen av orten. Vidare tog hon upp hur de tänker hantera att Halmstad växer och de möjligheter som uppstår på grund av detta. Ett flertal frågor ställdes till Jenny, en stor del av frågorna rörde skolan som har stora problem med lokalbrist.

§ 5 Val av presidium

 • Ordförande: Anders Jägsell
 • Sekreterare: Mats Nilsson
 • Justerare tillika rösträknare: Thore Oscarsson
 • 6 Det gångna årets verksamhetsberättelse

Anders Rånge föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse, vilket godkändes.

§ 7 Kassarapport och revisorernas berättelse

Kassören Jonas Lundgren presenterade kassarapporten, vilket godkändes. Av revisionsberättelsen framgick att räkenskaperna skötts på ett utomordentligt sätt. Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9 Arvode till styrelsen

Styrelsen föreslog att styrelsearvodet även fortsättningsvis skall bestå av fri måltid (pizza) vid styrelsens möte, detta godkändes av årsmötet.

§ 10 Årsavgift

Styrelsen föreslog bibehållen årsavgift 50 kr/hushåll. Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.

§ 11 Funktionärsval

 • Ordförande för 2 år Anders Rånge                                                  Omval
 • Styrelseledamot för 2 år Mats Nilsson                                             Omval
 • Kassör för 1 år Jonas Lundgren                                                      Omval
 • Styrelseledamot för 1 år Sven-Gunnar Carlsson                             Omval

§ 12 Val av styrelsesuppleanter

 • Styrelsesuppleant för 1 år Sivert Jakobsson                                    Omval
 • Styrelsesuppleant för 1 år Anna de Pedis                                        Nyval

§ 13 Val av revisor

 • Revisor för 2 år Marianne Anckar                                                     Omval

§ 14 Val av revisorssuppleant

 • Revisorssuppleant för 1 år Björn Andersson                                    Omval

Kvarstår i ytterligare 1 år:

 • Styrelseledamot Caroline Persson
 • Revisor Rune Pålsson

§ 15 Val av valberedning för 1 år

 • Två ordinarie varav en sammankallande.

Staffan Anckar (sammankallande)                                                     Omval
Lars-Erik Andersson                                                                          Omval

 • Suppleant

Lennart Hultman                                                                                 Omval

§ 16 Information från styrelsen

Anders Rånge:
Hastighetshöjning på Kustvägen är genomförd från 50km/h till 60 km/h. Styrelsen efterfrågade årsmötets bifall för att driva frågan om att få en hastighetssänkning till 40km/h. Årsmötet biföll styrelsens förslag.

Tempos parkering kommer under våren att få en uppsnyggning och en lämplig belysning enligt fastighetsägaren Bo Bengtsson.

Tempofastigheten är till salu för 6,9 miljoner.

Slutbesiktning och inflyttning i bostadsrätterna vid Tempo blir till påsk.

Preemfastigheten, ägaren meddelar att han väntar på en planändring från kommunen som skall vara klart 2019.

Dammvägen, byggnationen fortskrider med i nuläget 25 villor om man räknar färdiga och påbörjade villor. I nuvarande etapp är totalt ca 50 villor planerade

Caroline Persson:
Samhällsföreningen i samarbete med Civilförsvarsförbundet erbjuder nu Gullbrandstorps invånare en kostnadsfri utbildning i krisberedskap som heter 72 timmar. Under 2 timmar lär vi oss hur man tillgodoser sina grundläggande behov av ex mat, vatten, värme och information. Utbildningen genomförs måndagen den 16 april 18.30-20.30 i Folkets hus.

Finns intresse för HLR så erbjuder vi kostnadsfri utbildning, hör av er till Samhällsföreningen.

Grannsamverkan, det blev en nolla i statistiken för 2017 när det gäller bostadsinbrott. Vi hade också ett betydligt lugnare jullov än förra året när det hände lite saker här. År du intresserad att starta upp grannsamverkan på din gata eller i ditt område så är du välkommen att höra av dig till Samhällsföreningen.

I maj arrangerade vi en Trygghetsvandring i byn. På en sådan vandring identifierar man problemområde gällande trygghet, säkerhet och trivsel. Representanter från Samhällsföreningen, kommunen, Polis, Skola, mm. Deltog.

Skolan, som ni säkert läst och hört så trängs elever och personal på små ytor. Kommunen skriver nu när vi varit i kontakt med dem att både barn-och ungdomsförvaltningens tjänstemän och nämnden är medvetna om situationen för Gullbrandstorpsskolan. Det finns planer för en tillbyggnad för hemkunskap vid den nuvarande matsalen men ingen ytterligare utbyggnad av skolan är planerad.

Byns två förskolor har möjlighet att ta emot cirka 70 barn var, vilket gör att det finns ungefär 140 förskoleplatser i Gullbrandstorp. I dagsläget bor alla barn som är inskrivna på förskolan i Gullbrandstorp och Villshärad. Har de möjlighet så tar de även emot barn som bor i andra områden.

Jonas Lundgren:
Samhällsföreningens stadgar är från 1987 och styrelsen anser att de behöver redigeras innehållsmässigt samt moderniseras. Styrelsen har tagit fram ett förslag till nya stadgar. I samband med översynen beslutades om namnändring till Gullbrandstorps samhällsförening varvid u.p.a. skall tas bort från föreningens namn. Årsmötets beslut om nya stadgar tas i § 17.

Mats Nilsson:
Utskicket från Lantmäteriet som kom före årsskiftet ”Information om en lagändring som berör din fastighet” Informationen är utsänd inom hela landet. Lantmäterimyndigheten Halmstad kommun har sänt ut 10 000 till fastighetsägare i de mindre orterna inom kommunen.

Ett antal personer har kontaktat Samhällsföreningen med frågor om hur detta berör oss i Gullbrandstorp. Samhällsföreningen har varit i kontakt med Lantmäterichefen i Halmstad kommun Jan Lindeberg som har översänt kartmateriel för Gullbrandstorp. Som redovisar exploatörsförordnande (vägar och grönområden) och kartor som redovisar områden som upplåtits till Vägföreningen genom förrättning (bildad gemensamhetsanläggning).

Det är viktigt att exploatörsförordnande har omhändertagits genom förrättning eftersom exploatörsförordnande upphör att gälla 2019-01-01. Lantmäteriet upptäckte vid framtagning av kartorna för Gullbrandstorp att allt inte var omhändertagit. Men lovade att under året rätta till det. Det innebär att fastighetsägare i Gullbrandstorp inte skall behöva vidtaga några åtgärder vidare i ärendet.

§ 17 Förslag om ändring av stadgar
Samhällsföreningens stadgar är från 1987 och är i behov av uppdatering. Styrelsen har tagit fram ett förslag till nya stadgar och namnändring av föreningen till Gullbrandstorps samhällsförening varvid u.p.a. tas bort från föreningens namn.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Nya stadgar enligt bilaga.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 19 Årsmötet avslutas

Ordförande avtackade Thore Oscarsson som avgår från styrelsen. Därefter framförde ordförande tack till de närvarande (ca 100 personer) för en givande kväll och förklarade mötet avslutat.

Bilaga: Stadgar för Gullbrandstorps samhällsförening finns att läsa här (klicka på texten)

Gullbrandstorp 2018-03-21

Vid protokollet                       Ordförande                               Justerare

Mats Nilsson                         Anders Jägsell                          Thore Oscarsson