2017

Gullbrandstorps Samhällsförenings årsmöte 2017-03-22

Den inbjudna gästen informerar

Före stämmans öppnade så informerade Kommunrådet Henrik Oretorp om olika byggprojekt i kommunen samt berättade om hur man tänker utveckla serviceorten Gullbrandstorp (ex gällande flerbostadshus).

§ 1 Stämman öppnas

Samhällsföreningens ordförande Anders Rånge hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Stämmans kungörande

Mötet godkände att stämman kungjorts på rätt sätt.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 4 Val av presidium

 • Ordförande Anders Jägsell
 • Sekreterare Mats Nilsson
 • Justerare tillika rösträknare Helen Blomberg

§ 5 Det gångna årets verksamhetsberättelse

Anders Rånge föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse, vilket godkändes.

§ 6 Kassarapport och revisorernas berättelse

Kassören Jonas Lundgren föredrog kassarapporten, viket godkändes. Av revisionsberättelsen framgick att räkenskaperna skötts på ett utomordentligt sätt. Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Arvode till styrelsen

Styrelsen föreslog att styrelsearvodet även fortsättningsvis skall bestå av fri måltid (pizza) vid styrelsens möte, detta godkändes av stämman.

§ 9 Årsavgift

Styrelsen föreslog bibehållen årsavgift 50kr/hushåll. Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§ 10 Funktionärsval

 • Styrelseledamot för 2 år Caroline Persson omval
 • Styrelseledamot för 1 år Sven Gunnar Carlsson omval
 • Kvarstående i ytterligare 1 år:
 • Ordförande Anders Rånge
 • Styrelseledamot Mats Nilsson
 • Kassör Jonas Lundgren
 • Revisor Marianne Anckar
§ 11 Val av styrelsesuppleanter, 2st för 1år
 • Styrelsesuppleant för 1 år Thore Oscarsson omval
 • Styrelsesuppleant för 1 år Sivert Jacobsson omval

§ 12 Val av revisor för 2 år

 • Revisor för 2 år Rune Pålsson omval

§ 13 Val av revisorsuppleant,1st,för 1år

 • Revisorsuppleant för 1 år Björn Andersson omval

§ 14 Val av valberedning inför nästa årsstämma

 • 2 ordinarie varav en sammankallande
 • Staffan Ankar (sammankallande) omval
 • Lars-Erik Andersson omval
 • Suppleant Lennart Hultman omval

§ 15 Information från styrelsen
Staffan Anckar berättade om att Samhällsföreningen köpt in en Hjärtstartare som finns uppsatt på Tempo. Staffan inbjöd även till en kostnadsfri utbildning i HLR.

Mats Nilsson informerade om att en arbetsgrupp arbetar med att få Trygghetsboende till orterna Gullbrandstorp, Harplinge, Haverdal och Steninge. Från Samhällsföreningen deltar Thore Oscarsson och Mats Nilsson i arbetsgruppen.

Caroline Persson berättade om Trygghetsvandringen som kommer äga rum i vår. Hon gav även en kort information om status på Grannsamverkan.

Sivert Jakobsson informerade om önskemålen om hastighetssänkande åtgärder.

Jonas Lundgren informerade om Samhällsföreningens hemsida och facebook.

Anders Rånge berättade att han fått information om att tomterna utanför Tempo skall börja bebyggas vecka 16 och bygget skall vara klart till årsskiftet. Planarbetet för Preemfastigheten pågår och beräknas vara klart senast i september 2019. Mjöbäcksvillan har i det nya villaområdet i byn sålt 21 tomter och bebyggt 16 av dessa. Anders berörde även skadegörelsen som varit i Gullbrandstorp under året.

§ 16 Övriga frågor
En fråga ställdes om den dåliga belysningen vid Tempo fastigheten. Caroline Persson svarade att problemet var känt och kommer att tas om hand vid den kommande Trygghetsvandringen.

§ 17 Årsstämman avslutas
Ordförande tackade de närvarande (ca 90 personer) för en givande kväll och förklarade mötet avslutat.

Gullbrandstorp 2017-03-27

Vid protokollet: Mats Nilsson
Ordförande: Anders Rånge
Justerare: Helen Blomberg