2015

Gullbrandstorps Samhällsförenings årsmöte 2015-03-09

§ 1 Stämman öppnas

Samhällsföreningens ordförande Anders Rånge hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Stämmans kungörande

Mötet godkände att stämman kungjorts på rätt sätt.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 4 Val av presidium

• Ordförande: Ronald Appelquist

• Sekreterare: Mats Nilsson

• Justerare tillika rösträknare: Björn Andersson

§ 5 Det gångna årets verksamhetsberättelse

Anders Rånge föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse, vilket godkändes.

§ 6 Kassarapport och revisorernas berättelse

Kassören SvenGunnar Carlsson föredrog kassarapporten, vilken godkändes. Av revisionsberättelsen framgick att räkenskaperna skötts på ett utomordentligt sätt. Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelse

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Arvode till styrelsen

Styrelsen föreslog att styrelsearvodet även fortsättningsvis skall bestå av fri måltid (pizza) vid styrelsens möten, detta godkändes av stämman.

§ 9 Årsavgift

Styrelsen föreslog en höjning av årsavgiften från 30 kr/hushåll till 40 kr/hushåll. Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§ 10 Funktionärsval

• Styrelseledamot för 2 år SvenGunnar Carlsson omval

§ 11 Val av styrelsesuppleanter,2st,för 1 år

• Styrelsesuppleanter för 1 år Stefan Morteus omval

§ 12 Val av revisor för 2 år och 1år

• Revisor för 2 år Rune Pålsson omval

Carl-Gustav Kjellman nyval

för 1 år Marianne Anckar nyval

§ 13 Val av revisorsuppleant, 1st, för 1år

• Revisorsuppleant för 1år Björn Andersson omval

§ 14 Val av valberedning för nästa årsstämma

• 2 ordinarie varav en sammankallande

Sverker Andersson (sammankallande) omval

Staffan Anckar omval

• Suppleant

Lennart Hultman omval

§ 15 Information från styrelsen

Anders Rånge har varit i kontakt med Krister Swedberg, ägare till ”Preemfastigheten”. Han säger att macken läggs ned nu i april och därefter skall marken saneras. I maj nästa år skall en ny bilverkstad vara på plats Autoexperten. Eventuellt blir det en utökning av pizzerian och kanske någon mer hyresgäst flyttar in i fastigheten.

Thore Oscarsson informerade om kommunens demokrati möten där samhällsföreningen deltagit vid fyra tillfällen under föregående år.

Mats Nilsson och Caroline Persson informerade om Grannsamverkan. Genom grannsamverkan förebyggs inbrott i våra bostadsområden med i genomsnitt 25 procent.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan Länsförsäkringar i Halland, Polisen och Kommunen.

Huvudkontaktombud för Grannsamverkan i Gullbrandstorp är Caroline Persson.

§ 16 De inbjudna gästerna informerar

Ervin Mezei från Mjöbäcksvillan informerade om det nya villaområdet i Gullbrandstorp.

Närheten till havet och naturen med bra service och kommunikationer gör Gullbrandstorp till ett perfekt område att bosätta sig i. Arbetet med att få en färdig detaljplan tog 10 år. Området kommer att innehålla 72 tomter totalt, fördelat på fyra etapper varav Mjöbäcksvillan har de tre första som innebär 52 tomter. Därefter har Kommunen 20 tomter i etapp fyra. I nuläget är 15 tomter färdigställda varav 8 redan är sålda. När ytterliggare en till två tomter har sålts så påbörjas etapp två och tre, vilket kan ske redan till hösten.

Jörgen Ankar från Eksjöhus tillsammans med Peter Johnsson och Emma Aronsson från Länsförsäkringar informerade om att man planerar att bygga elva marklägenheter vid Tempo.

Det blir insatslägenheter fördelat på sex treor på 73 kvadrat, med beräknad insats 1 198 000 kr och en månadshyra på 3 900 kr. Samt fem tvåor på 51 kvadrat, med beräknad insats 843 000 kr. och en månadshyra på 2 700 kr. Intresserade kommer att bjudas in till information vid ett senare tillfälle.

§ 17 Årsstämman avslutas

Ordförande tackade de närvarande (ca 80 personer) för en givande afton och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Mats Nilsson
Justerare Björn Andersson