2014

Gullbrandstorps samhällsförenings årsmöte 2014-03-17

§ 1 Stämman öppnas

Samhällsföreningens ordförande Anders Rånge hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Stämmans kungörande

Mötet godkände att stämman kungjorts på rätt sätt.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 4 Val av presidium

Ordförande: Lars-Erik Arvidsson

Sekreterare: Mats Nilsson

Justerare tillika rösträknare: Helene Blomberg

§ 5 Det gångna årets verksamhetsberättelse

Anders Rånge föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse, vilket godkändes.

§ 6 Kassarapport och revisorernas berättelse

Kassören SvenGunnar Carlsson föredrog kassarapporten, vilket godkändes. Av revisionsberättelsen framgick att räkenskaperna skötts på ett utomordentligt sätt. Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Arvode till styrelsen

Styrelsen föreslog att styrelsearvodet även fortsättningsvis skall bestå av fri måltid (pizza)

Vid styrelsens möten, detta godkändes av stämman.

§ 9 Årsavgift

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift om 30kr. Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§ 10 Funktionärsval

Ordförande för 2 år Anders Rånge omval

Styrelseledamot för 2 år Mats Nilsson omval

Styrelseledamot för 2 år Thore Oscarsson nyval

Styrelseledamot för 2 år Caroline Persson nyval

§ 11 Val av styrelsesuppleanter, 2st. för 1 år

Styrelsesuppleanter för 1 år Roger Fransson nyval

Stefan Morteus nyval

§ 12 Val av revisor för 2 år

Revisor för 2 år Irène Lindblom omval

§ 13 Val av revisorsuppleanter, 2st, för 1 år

Revisorsuppleanter för 1 år Björn Andersson omval

Marianne Anckar omval

§ 14 Val av valberedning för nästa årsstämma

2 ordinarie varav en sammankallande

Sverker Andersson (sammankallande) omval

Staffan Anckar nyval

Suppleant

Lennart Hultman omval

§ 15 Vid mötet väckta förslag

Inga förslag väckta vid mötet

§ 16 Information från styrelsen

De nya affärsinnehavarna till Tempo i Gullbrandstorp presenterade sig och meddelade att butiken beräknas att öppna i mitten på april. Denna positiva nyheten hälsades med en stor och varm applåd.

Anders Rånge informerade om att Eksjö huset vid Tempo kommer att ställas i ordning för att hyras ut. Vidare planeras 6 småhus med totalt 12 lägenheter att byggas på tidigare planerad mark vid Tempo.

Halmstad stadsnät planerar för en utbyggnad av fibernät i Gullbrandstorp. Fastighetsägare kommer att få en inbjudan till informationsmöte.

Marie Sjöberg informerade om Gullbrandstorps Fritidsråd.

Kommunrådet Henrik Oretorp informerade om samhällets framtida utveckling.

§ 17 Årsstämman avslutas

Ordförande tackade de närvarande (ca 120 personer) för en givande afton och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Mats Nilsson
Justerare: Helene Blomberg