2013

Gullbrandstorps Samhällsförenings årsmöte 2013-03-19

§ 1 Stämman öppnas

Samhällsföreningens ordförande Anders Rånge hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Stämmans kungörande

Mötet godkände att stämman kungjorts på vederbörligt sätt.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes

§ 4 Val av presidium

 • Ordförande: Lars-Erik Arvidsson
 • Sekreterare: Mats Nilsson
 • Justerare tillika rösträknare: Judy Olsson

§ 5 Det gångna årets verksamhetsberättelse

Anders Rånge föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse, vilken godkändes.

§ 6 Kassarapport och revisorernas berättelse

Kassören Sven-Gunnar Carlsson föredrog kassarapporten. Vilken godkändes. Av revisionsberättelsen framgick att räkenskaperna skötts på ett utomordentligt sätt. Varför revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Arvode till styrelsen

Styrelsen föreslog att styrelsearvodet även fortsättningsvis skall bestå av fri måltid (pizza) vid styrelsens möten, detta godkändes av stämman.

§ 9 Årsavgift

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift om 30kr. Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§ 10 Funktionärsval

 • Kassör för 2 år Sven-Gunnar Carlsson omval
 • Styrelseledamot för 2 år Roger Fransson omval

§ 11 Val av styrelsesuppleanter, 2st, för 1år

 • Styrelsesuppleanter för 1 år Lars –Inge Andreasson omval

Per-Arne Wecksten omval

§ 12 Val av revisor för 2 år

 • Revisor för 2 år Rune Pålsson omval

§ 13 Val av revisorsuppleanter, 2st, för 1 år

 • Revisorsuppleanter för 1 år Björn Andersson omval

Marianne Anckar omval

§ 14 Val av valberedning inför nästa årsstämma

 • 3 ordinarie varav en sammankallande

Sverker Andersson (sammankallande) omval

Lena Carlsson omval

Jöran Spånggård omval

 • 2 suppleanter

Lennart Hultman omval

Anders Jägsell omval

§ 15 Vid mötet väckta förslag

Inga förslag väckta vid mötet.

§ 16 Information från styrelsen

Efter årsmötesförhandlingarna ges följande information:

 • Kommunrådet Henrik Oretorp ger en aktuell information om utvecklingsplanerna för Gullbrandstorp.
 • Tudorkliniken med verksamhetschefen Tudor Dobrescu, läkaren Pontus Inerup, sjuksköterskan och undersköterskan informerar om sin verksamhet.
 • Från Halmstad Stadsnät kommer Andreas Ahlqvist att informera om utbyggnad av fibernät för bredband.
 • Dessutom kommer information om bebyggelsen i samhällets nordöstra del, om Tempofastigheten, Preem fastigheten samt lekplatserna.

§ 17 Årsstämman avslutas

Ordförande tackade de närvarande (ca 130st) för en givande afton och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Mats Nilsson
Ordförande: Anders Rånge
Justerare: Judy Olsson