2012

Gullbrandstorps Samhällsförenings årsmöte 2012-03-26

§1 Stämman öppnas

Samhällsföreningens ordförande Anders Rånge hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Stämmans kungörande

Mötet godkände att stämman kungjorts på vederbörligt sätt.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 4 Val av presidium

 • Ordförande: Lars- Erik Arvidsson
 • Sekreterare: Mats Nilsson
 • Justerare tillika rösträknare: Ingvar Paulander

§5 Det gångna årets verksamhetsberättelse

Anders Rånge föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse, vilken godkändes.

§ 6 Kassarapport och revisorernas berättelse

Kassören Sven-Gunnar Carlsson föredrog kassarapporten, vilken godkändes. Av revisionsberättelsen framgick att räkenskaperna skötts på ett utomordentligt sätt, varför revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Arvode till styrelsen

Styrelsen föreslog att styrelsearvodet även fortsättningsvis skall bestå av fri måltid (pizza) vid styrelsens möten, detta godkändes av stämman.

§ 9 Årsavgift

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift om 30kr/år. Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§10 Funktionärsval

 • Ordförande för 2 år Anders Rånge omval
 • Styrelseledamot för 2 år Mats Nilsson omval
 • Styrelseledamot för 2 år Håkan Dahlgren omval

§ 11 Val av styrelsesuppleanter, 2st. för 1 år

 • Styrelsesuppleanter för 1 år Lars-Inge Andreasson omval

Per-Arne Wecksten omval

§ 12 Val av revisor för 2 år

 • Revisor för 2 år Iréne Lindblom omval

§ 13 Val av revisorsuppleanter, 2st. för 1 år

 • Revisorsuppleanter för 1 år Björn Andersson omval

Marianne Anckar omval

§14 Val av valberedning inför nästa årsstämma

 • 3 ordinarie varav en sammankallande

Sverker Andersson (sammankallande) omval

Lena Carlsson omval

Jöran Spånggård omval

 • 2 suppleanter

Lennart Hultman omval

Anders Jägsell omval

§ 15 Vid mötet väckta förslag

Inga förslag väckta vid mötet.

§16 Information från styrelsen

Anders Rånge informerade om att kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Halmstad. Med anledning av detta inbjuder kommunen till fem olika dialogmöten som anordnas i olika delar av kommunen och synpunkterna kommer sedan att bilda en del av beslutsunderlaget till nya översiktsplaner. Ett av mötena vänder sig till boende i Gullbrandstorp, Harplinge, Villshärad, Haverdal, Särdal och Steninge. Mötet genomförs den 12 april kl 18:30-21:00 på Annies gård.

Vidare informerade Anders om att Amadeus kliniken avser att starta en vårdcentral i Tempofastigheten (i postens tidigare lokaler). Ingen större förändring kommer att göras på ”Preem –fastigheten” före hösten 2013 då kontraktet med bensinbolaget löper ut. Eksjöhus bygger ett visnings hus vid Tempo som beräknas vara klart under april. I Grannsamverkan mot brott finns det behov av ytterligare gruppledare.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer följande gäster att medverka:

Henry Cederholm och vår nya stadsträdgårdsmästare Sofia Warpman, båda från kommunen, svarar på frågor kring våra lekplatser och skötsel av grönytorna.

Per Ålund från HEM och Frida Guntell från kommunen informerar i frågan kring återvinningsstationen och de 70 tomterna i nordöstra delen av samhället.

§ 17 Årsstämman avslutas

Ordförande tackade de närvarande (ca 100st) för en givande afton och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Mats Nilsson
Ordförande: Anders Rånge
Justerare: Ingvar Paulander