2011

Gullbrandstorps Samhällsförenings årsmöte 2011-03-29

§1 Stämman öppnas

Samhällsföreningens ordförande Anders Rånge hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Stämmans kungörande

Mötet godkände att stämman kungjorts på vederbörligt sätt.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§4 Val av presidium

  • Ordförande. Lars-Erik Arvidsson
  • Sekreterare: Mats Nilsson
  • Justerare tillika rösträknare: Alvar Gustafsson

§5 Det gångna årets verksamhetsberättelse

Anders Rånge föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse, vilket godkändes.

§6 Kassarapport och revisorernas berättelse

Kassören Sven-Gunnar Carlsson föredrog kassarapporten, vilket godkändes. Av revisionsberättelsen framgick att räkenskaperna skötts på ett utomordentligt sätt, varför revisorerna föreslog att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8 Arvode till styrelsen

Styrelsen föreslog att styrelsearvodet även fortsättningsvis skall bestå av fri måltid (pizza) vid styrelsens möten, detta godkändes av stämman.

§9 Årsavgift

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift om 30kr/år. Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§10 Funktionärsval

  • Styrelseledamot för 2 år Sven-Gunnar Carlsson omval
  • Styrelseledamot för 2 år Roger Fransson omval

§11 Val av styrelsesuppleanter, 2 st. för 1 år

  • Styrelsesuppleanter Lars-Inge Andersson omval

Per- Arne Wecksten omval

§12 Val av revisor för 2 år

  • Revisor för 2 år Rune Pålsson omval

§13 Val av revisorsuppleanter, 2 st. för 1 år

  • Revisorsuppleanter för 1 år Björn Andersson omval

Marianne Anckar omval

§14 Val av valberedning inför nästa årsstämma

  • 3 ordinarie varav en sammankallande

Sverker Andersson (sammankallande) omval

Lena Carlsson omval

Jöran Spånggård omval

  • 2 Suppleanter

Lennart Hultman omval

Anders Jägsell omval

§15 Vid mötet väckta förslag

Inga förslag väckta vid mötet.

§16 Information från styrelsen

Samhällsbyggnadschefen Fredrik Ottosson från Halmstad Kommun informerade om översiktsplaner för nya bostadsområden i Halmstad och Gullbrandstorp. Bo Bengtsson tillsammans med Jörgen Ankar från Eksjöhus informerade om planerad utbyggnad vid Tempofastigheten.

Anders Rånge informerade om Halmstads Kommuns nya skötselplan för samhället med bl.a. gräsklippning och övrigt underhåll. Anders informerade även om aktuellt läge för en ny återvinningsstation i samhället.

Mats Nilsson informerade om kontakten med Posten angående brev och paketservice för Gullbrandstorp. Enligt Posten så kommer vi i Gullbrandstorp att hänvisas till Maxi på Flygstaden.

§17 Årsstämman avslutas

Ordförande tackade de närvarande (ca 100 st.) för en givande afton och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Mats Nilsson
Justerare: Alvar Gustafsson
Ordförande: Anders Rånge