2010

Gullbrandstorps Samhällsförenings årsmöte 2010-03-23

§1 Stämman öppnas

Samhällsföreningens ordförande Anders Rånge hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Stämmans kungörande

Mötet godkände att stämman kungjorts på vederbörligt sätt.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§4 Val av presidium

 • Ordförande. Lars-Erik Arvidsson
 • Sekreterare: Mats Nilsson
 • Justerare tillika rösträknare: Olof Blomdahl

§5 Det gångna årets verksamhetsberättelse

Anders Rånge föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse, vilket godkändes.

§6 Kassarapport och revisorernas berättelse

Kassören Sven-Gunnar Carlsson föredrog kassarapporten, vilket godkändes. Av revisionsberättelsen framgick att räkenskaperna skötts på ett utomordentligt sätt, varför revisorerna föreslog att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8 Arvode till styrelsen

Styrelsen föreslog att styrelsearvodet även fortsättningsvis skall bestå av fri måltid (pizza) vid styrelsens möten, detta godkändes av stämman.

§9 Årsavgift

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift om 30kr/år. Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§10 Funktionärsval

 • Ordförande för 2 år. Anders Rånge omval
 • Styrelseledamot för 2 år            Mats Nilsson        omval
 • Styrelseledamot för 2 år            Håkan Dahlgren         omval
 • Fyllnadsval för 1 år          Roger Fransson          nyval

§11 Val av styrelsesuppleanter, 3 st. för 1 år

 • Styrelsesuppleanter         Lars-Inge Andersson         omval

Mikael Eriksson           omval

Per- Arne Wecksten            omval

§12 Val av revisor för 2 år

 • Revisor för 2 år           Iréne Lindholm        nyval

§13 Val av revisorsuppleanter, 2 st. för 1 år

 • Revisorsuppleanter för 1 år            Björn Andersson       omval

Marianne Anckar          nyval

§14 Val av valberedning inför nästa årsstämma

 • 3 ordinarie varav en sammankallande

Sverker Andersson (sammankallande)        omval

Lena Carlsson           omval

Jöran Spånggård        omval

 • 2 Suppleanter

Lennart Hultman          omval

Anders Jägsell         omval

§15 Vid mötet väckta förslag

Inga förslag väckta vid mötet.

§16 Information från styrelsen

Halmstad Kommun har tagit fram planprogram för ett nytt villaområde i Gullbrandstorp. Området som är beläget öster om Lyngavägen beräknas kunna omfatta ca 70-80 st. nya villatomter .Finn Aurell och Jonas Orring från Halmstad kommun informerade om den tilltänkta utbyggnaden.

Bo Bengtsson informerade om planerad utbyggnad vid Tempofastigheten.

Anders Rånge redogjorde för planerad verksamhet vid Preem efter butikens nedläggning.

Mats Nilsson informerade om Postens planer för en framtida brev -och- paketservice för samhällets invånare.

De närvarande visade ett stort intresse genom att ställa många frågor.

§17 Årsstämman avslutas

Ordförande tackade de närvarande (ca 120 st.) för en givande afton och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet           Ordförande          Justerare

Mats Nilsson         Anders Rånge          Olof Blomdahl