Föreningens stadgar


Årsmöten

Styrelse-möten

Samhälls-föreningen

Verks.hets-
berättelser

Revisions-
berättelser

Stadgar
För att komma till andra typer av publicerade dokument, tryck på önskad bild eller rubrik

Stadgar för Gullbrandstorps samhällsförening, Gullbrandstorp, Halmstad kommun

 § 1 Ändamål

Gullbrandstorps samhällsförening är en ideell förening som arbetar med frågor som främjar Gullbrandstorp och dess utveckling. Vidare kan föreningen föra invånarnas talan i olika sammanhang samt sprida information som rör samhället till medlemmarna.

§ 2 Namn och organisationsnummer

Föreningens namn är Gullbrandstorps samhällsförening, organisationsnummer 802487–8350.

§ 3 Medlemmar och medlemsavgift

Gullbrandstorps hushåll har rätt till medlemskap medan företag, föreningar och andra intressenter på orten kan bli stödmedlemmar. Som stödmedlem har man inte rösträtt. Medlemskap gäller till och med nästkommande års ordinarie årsmöte.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 5 Styrelsen

Föreningen förvaltas av en styrelse bestående av fem ledamöter och två suppleanter. Årsmötet utser styrelsens representanter genom val enligt följande:

  1. Ordförande väljs på ett år.
  2. Ledamöter väljs på två år. I mesta möjliga mån ska valet av ledamöter ske i en växelvis ordning så att endast två ledamöters mandattid upphör samma år.
  3. Suppleanter väljs på ett år.
  4. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

§ 6 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller då minst två ledamöter begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut i styrelsen krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Suppleanterna kallas till alla styrelsemöten och har då yttrande och förslagsrätt. Vid ordinarie ledamots frånvaro har suppleant som ersätter frånvarande ledamot även rösträtt. Ledamot som inte har tillfälle att närvara vid styrelsemöte meddelar ordförande. Styrelsen föreslår medlemsavgift till årsmötet. Protokoll ska föras vid styrelsemöten.

§ 7 Revisorer

Årsmötet väljer två revisorer för en mandatperiod på två år samt en suppleant för ett år. Revisorerna ska granska föreningens räkenskaper samt lämna revisionsberättelse till årsmötet som inkluderar frågan om ansvarsfrihet.

§ 8 Valberedning

Årsmötet utser årligen två medlemmar att utgöra valberedning samt en suppleant för dessa. Valberedningen ska vid nästa årsmöte ge förslag på kandidater till styrelse, revisorer samt övriga funktionärer. Valberedningen kan också föreslå eventuella arvoden.

§ 9 Firmateckning

Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.

§ 10 Årsmöte och extra årsmöte

Årsmöte ska hållas senast under mars månad. Kallelse ska ske senast två veckor före. Vid årsmötet har varje hushåll en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. Medlem får inte överlåta sin röst och inte heller rösta genom fullmakt. Röstning sker öppet men om röstberättigad medlem begär det, ska röstning ske slutet. Årsmötet fastställer föreningens medlemsavgift. Medlemmarna kan också kallas till extra årsmöte efter begäran från styrelsen eller då minst 10 % av medlemmarna begärt det. Inga andra ärende får behandlas än de som framgår av kallelsen. Protokoll ska föras på årsmöten och extra årsmöten.

§ 11 Ändring av stadgar

Ändring av stadgar kan föreslås av styrelse eller av medlem. Styrelsen redovisar ändringsförslaget i samband med kallelsen till årsmötet. För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid årsmöte samt vid nästkommande styrelsemöte. Beslut vid årsmöte fattas med minst två tredjedelars majoritet.

§ 12 Upplösning av förening

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet röster. Beslut tas även om var föreningens handlingar ska arkiveras. Vid upplösning ska föreningens tillgångar användas så det kommer Gullbrandstorps invånare till nytta. Det kan ske genom exempelvis finansiering av projekt, inköp till gemensamma angelägenheter eller genom att skänka pengar till föreningar på orten.

Dessa stadgar antogs av årsmötet den 19/3 2018