Från byns vägförening:

Hej alla Gullbrandstorpsbor/Vägföreningsmedlemmar!

I Gullbrandstorp finns en vägförening som tar tillvara på våra väganknutna intressen och utgör ett bollplank gentemot kommunen och myndigheter. Vägföreningen för således samhällets talan när det kommer till våra vägars skick, dragningar och ingrepp m.m.
För att vägföreningen skall kunna fortsätta att existera och bevaka våra väganknutna intressen i byn måste vi få in några nya personer på några olika poster. Arbetet är mycket lättsamt och kräver ett minimum av engagemang!

Om vi inte har en fulltalig organisation i föreningen så utser kommunen en jurist att sköta det formella och då får vi inte något inflytande över vägarna i samhället. Troligen mot en kostnad för alla boende!

Vägföreningen tänker sig hålla ett årsmöte utomhus på Gullevi den 17e April, kl.10.00.
Inför detta årsmöte behöver vi se över besättningen i styrelsen/valberedningen/revisionen.

  • Känner ni er hågade att göra en mindre insats för något som rör oss alla eller känner någon annan som kan tänkas vilja, tveka inte att höra av er till oss.

ps. Det är inte bindande att fråga…ds.

Med vänlig hälsning
Magnus Danielsson
Ordförande
magnus.danielsson1972@gmail.com

Inskickade synpunkter till kommunen om Transportplanen

Halmstads kommun planerar för att vi år 2050 kan vara 150 000 invånare. I Framtidsplan 2050 beskrivs hur Halmstad geografiskt ska växa. Samhällsföreningen har tidigare skickat in synpunkter till kommunen med tanke på Gullbrandstorps roll i tillväxten.

Idag har vi skickat in synpunkter till kommunens förslag till Plan för transportsystemet. I kommunens förslag kan man läsa hur kommunen tänker långsiktigt kring vägar, kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, med mera med tanke på Halmstads tillväxt.

Är du intresserad av att läsa mer om detta, se https://www.halmstad.se/trafikinfrastruktur/planfortransportsystemet.4032.html

Ni kan även mejla samhallsforeningen@igullbrandstorp.se för att få andra delen av planen mejlat till er som inte finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Detta sändes in idag:

Nedan presenteras samhällsföreningens synpunkter gällande Halmstads kommuns förslag till ”Plan för transportsystemet”. Vi har fokuserat på tänket kring yteffektiva och hållbara färdsätt men även tänkt till gällande eventuella problemområden och möjligheter som kan skapas när Halmstad växer.

Gullbrandstorp = en strategisk bytespunkt för kollektivtrafik

Gullbrandstorp har genom sitt strategiska läge på Kustvägen en väl utvecklad infrastruktur genom bra gång- och cykelstråk, vägnät och kollektivtrafik.

För att styra om trafikökningen genom Gullbrandstorp från bil till kollektivtrafik så behöver busstrafiken ökas främst genom en snabbare och tätare trafik mellan dagens regionbussar. I Transportplanen står det att ett sätt att främja busstrafiken är att planera för större bytespunkter vid centrumnoder, ortscentrum och andra strategiska platser. Gullbrandstorp passar bra in på transportplanens beskrivning om en gynnsam plats att byta färdsätt.

Vid hållplatsen i Gullbrandstorps centrum (alternativt vid en ny hållplats vid exempelvis verksamhetsområde V16) är det mycket gynnsamt att byta färdsätt innan stadens centrala delar. Här finns goda möjligheter till cykel och bilparkering och möjlighet att byta mellan regionbuss och stadsbuss. Regionbusslinje 330 från Harplinge och 350 från Haverdal passerar Kustvägen genom Gullbrandstorp och vidare in mot staden.

Stadsbusslinje 1 sammanbinder Gullbrandstorp med Villshärad, Frösakull. Tylösand, Trottaberg, Bäckagård, Söndrum och stadens västra delar. Genom möjligheten att byta mellan regionbuss och stadsbuss i Gullbrandstorp får man fördelen av regionbussens direktlinje in mot staden och stadsbussens fördel med bättre turtäthet även på kvällar och helger och att man lätt når stadens västra delar.

–> Vi föreslår att Gullbrandstorp pekas ut som ett strategiskt viktigt hållplatsläge i transportplanen.

Framtidsplan 2050 och dess påverkan

I Framtidsplanen pekas Haverdal och Harplinge ut som orter som skall växa kraftigt med en tillväxt på 1600 nya bostäder. Denna omfattande utbyggnad kommer att generera en stor trafikökning på en redan hårt trafikerad genomfart i Gullbrandstorp med miljö- och säkerhetsmässiga konsekvenser.

Genomfarten i Gullbrandstorp behöver anpassas när det gäller buller, framkomlighet och säkerhet med tanke på trafikökningen som kommer ske. En förbättring av anslutningen Tiarpsallén mot Kustvägen/Onsjövägen ser vi som mycket positivt.

Läsningen om att kommunen inte kommer att kunna bygga bort trafikproblem som redan i dag börjar bli kännbara på morgonen och eftermiddagen är oroväckande. Inte minst med tanke på trafiksituationen på Flygstaden. Trafiksituationen på Flygstaden är redan i dagsläget mycket ansträngd vid vissa tider på dygnet och cirkulationsplatsen vid Motorhalland fyller en viktig funktion för trafikflödet. Åtgärder behöver vidtas med tanke på Haverdals/Harplinges och Frösakulls tillväxt i och med Framtidsplan 2050.

Det är viktigt med belysning för cykel- och gångtrafik i superstråken i fingerstrukturen för att fler ska använda sig av yteffektiva transportmedel. Belysning på gång- och cykelbana på genomfarten i Gullbrandstorp och mot Flygstaden bör vara av hög prioritet. Även de viktigaste stråken inom Gullbrandstorp bör belysas för att uppmuntra till gång- och cykling inom orten.

Gullbrandstorps samhällsförening

‼️ Sönderslagna busskurer = 60 000 kr för förövaren ‼️

Byns två busskurer på gatsidan av Kustvägen har blivit sönderslagna. På Gränsgatans busskur har man slagit sönder alla fem glas. På busskuren vid Tempo har man lämnat några glas hela.

Det bästa hade varit om vi kan ställa de ansvariga till svars så att de får stå för kostnaderna så att skattebetalarna slipper betala hela notan. Om det är ungdomar som gör detta så är föräldrarna skadeståndsskyldiga.

Tidigare kontakt med Hallandstrafiken (när vi hade de gamla busskurerna) har gett oss informationen att en förstörd busskur = 30 000 kr. Det betyder att en kväll ute på byn för ditt barn som gjort detta kan kosta din familj 60 000 kr.

Sprid/dela informationen vidare, tack. Kommentarer om barnuppfostran, föräldraansvar, etc undanbedes.

Oroliga djurägare 🎇 🐕

Samhällsföreningen har blivit kontaktade av oroliga djurägare och vill därför be de som firar nyår med fyrverkerier att koncentrera smällandet till tolvslaget på nyårsafton. Glöm inte heller att städa upp skräpet efteråt för allas trivsel.  

Åldersgränsen för att få köpa och använda fyrverkerier är 18 år. Att köpa för att sedan lämna över pjäser till någon under 18 år är brottsligt och kan jämföras med langning av alkohol. Smällare och fyrverkerier med knall som främsta effekt är som huvudregel förbjudna och får inte användas eller säljas utan särskilda tillstånd. 

I Halmstads kommun gäller att den som använder fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska ha tillstånd av polismyndigheten med undantag av exempelvis nyårsafton och nyårsnatten till klockan 03:00

Ta hand om er och varandra. Gott nytt år!

Inbrott/stöld?

Hör av er till oss i så fall.

Flera invånare har hört av sig gällande olika typer av observationer idag som kan tyda på rekning för inbrott. Konkreta tips av olika slag kan vid brott lämnas till polisen.

Via mejl, samhallsforeningen@igullbrandstorp.se, eller via de vanliga grannsamverkanskanalerna.

Inbrott i firmabil + stulna sommardäck

Det har varit ytterligare ett inbrott i en firmabil inatt, i närheten av lekplatsen på Grangatan. Det skedde mellan 01:30och 01:55. Två maskerade män syns på övervakningskameran.

Dessutom har en boende i början av byn, från Flygstaden sett, på vägsidan, blivit av med sommardäck.


Någon som sett eller hört något? Någon mer som drabbats?

Var uppmärksamma! Gör er synliga! Ta en bild/skriv upp registreringsnummer. Grannsamverka! Ladda ner Coyards, grannsamverkansappen, och ansök om att gå med i gruppen för Gullbrandstorp. All info som rör Grannsamverkan publiceras ej här.