Inte så fort nerför backen

Det har skett ett tillbud mellan bilist och cyklist när en bilist skulle köra ut från Åkers väg till Lyngavägen. Cyklister kommer ofta i hög fart ner för backen på Lyngavägen samtidigt som det är skymd sikt i korsningen pga vegetationen.

Vi vill med detta göra er uppmärksamma och be alla cyklister mm dra ner på farten i nerförsbacken och framförallt be föräldrar i området prata med sina barn om den potentiella faran.

Reyhaneh Mirjahani: Gullbrandstorp: för Framtidsbild 2050

Gullbrandstorp: för Framtidsbild 2050 är ett kollaborativt, socialt engagerat projekt där invånarna i Gullbrandstorp kan arkivera och dela sina erfarenheter av att leva i byn idag, för “Framtidsbild 2050”. Målet med projektet är att invånarna kan berätta historien om sina egna liv för framtida generationer och arkivera sin historia genom dokumentation. Bidragen samlas och publiceras digitalt i samarbete med Region Halland.

Jonas Bentzer: agri- car- kultur

Till Gullbrandstorp kom bilen med den groende odlingen. Den läste och samlade på väder, såg vindens riktning, mätte regnmolnens nederbörd. Bilen rullade in i Gullbrandstorp från sydost, gled igenom rondellerna och gjorde en vänstersväng vid Tempo.

Vägen letade sig fram genom samhället och på fältet strax efter förskolan stannade motorn och bilen rullade några meter till innan den stannade i det höga gräset. Bilen blickar över fältet och samlar nu in data om vindarna, nederbörden, temperaturerna i Gullbrandstorp och sänder det ut på nätet. I baksätet växer grödor som är redo att skördas till hösten.

Jonas Bentzer är uppvuxen i Göteborg, och studerade fri konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, där han tog sin examen 2019. Hans praktik har starkt fokus på material i relation till koncept. Verken växer fram genom en lekfull, nyfiken och dynamisk process. Jonas arbetar med skulptur som handling. Verken är förutsättningarna för, spåren av eller en faktiskt handling. Hans skulpturala verk blir en del av ett större system. Konsten finns i gränslandet mellan det mänskliga, tekniken och naturen.

Konst på G i Gullbrandstorp

Under 2018 deltog två representanter från samhällsföreningens styrelse i kulturdialogen som fördes i kommunen med syfte att ta fram en kulturstrategi för de kommande 10 åren. Där lyfte vi fram önskemål att sprida kultursatsningar utanför stadskärnan. Vi blev därför väldigt glada när vi fick höra att Gullbrandstorp blivit utvalt för ett konstprojekt längs Kattegattleden.

Kattegattleden är en havsnära cykelled som går från Helsingborg i söder till Göteborg i norr. Den går genom Villshärad till Gullbrandstorp och vidare mot Haverdal. I år ska man kunna uppleva konst längs leden och Gullbrandstorp har blivit utvalt för konstens placering i Halmstads kommun. Två konstnärer har blivit utsedda av en jury för att utforma sin konst i Gullbrandstorp, Jonas Bentzer och ReyhanehMirjahani.

Tidigare erfarenheter vittnar om att processen blivit bättre när lokalsamhället har en aktiv roll. Samhällsföreningen och Hembygdsföreningen har därför blivit kontaktade och haft ett första möte med kommunen och representanter från projektet. I slutet av maj kommer konstnärerna att komma till Gullbrandstorp för att lära sig mer om platsen. Hembygdsföreningens gedigna kunskap om Gulllbrandstorps historia ser vi som väldigt värdefull i denna process. 

Det ska bli roligt att följa arbetet och se de färdiga verken. Kul att det händer lite saker i byn, tycker vi! Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss i samhällsföreningen på samhallsforeningen@igullbrandstorp.se.

Från byns vägförening:

Hej alla Gullbrandstorpsbor/Vägföreningsmedlemmar!

I Gullbrandstorp finns en vägförening som tar tillvara på våra väganknutna intressen och utgör ett bollplank gentemot kommunen och myndigheter. Vägföreningen för således samhällets talan när det kommer till våra vägars skick, dragningar och ingrepp m.m.
För att vägföreningen skall kunna fortsätta att existera och bevaka våra väganknutna intressen i byn måste vi få in några nya personer på några olika poster. Arbetet är mycket lättsamt och kräver ett minimum av engagemang!

Om vi inte har en fulltalig organisation i föreningen så utser kommunen en jurist att sköta det formella och då får vi inte något inflytande över vägarna i samhället. Troligen mot en kostnad för alla boende!

Vägföreningen tänker sig hålla ett årsmöte utomhus på Gullevi den 17e April, kl.10.00.
Inför detta årsmöte behöver vi se över besättningen i styrelsen/valberedningen/revisionen.

  • Känner ni er hågade att göra en mindre insats för något som rör oss alla eller känner någon annan som kan tänkas vilja, tveka inte att höra av er till oss.

ps. Det är inte bindande att fråga…ds.

Med vänlig hälsning
Magnus Danielsson
Ordförande
magnus.danielsson1972@gmail.com

Inskickade synpunkter till kommunen om Transportplanen

Halmstads kommun planerar för att vi år 2050 kan vara 150 000 invånare. I Framtidsplan 2050 beskrivs hur Halmstad geografiskt ska växa. Samhällsföreningen har tidigare skickat in synpunkter till kommunen med tanke på Gullbrandstorps roll i tillväxten.

Idag har vi skickat in synpunkter till kommunens förslag till Plan för transportsystemet. I kommunens förslag kan man läsa hur kommunen tänker långsiktigt kring vägar, kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, med mera med tanke på Halmstads tillväxt.

Är du intresserad av att läsa mer om detta, se https://www.halmstad.se/trafikinfrastruktur/planfortransportsystemet.4032.html

Ni kan även mejla samhallsforeningen@igullbrandstorp.se för att få andra delen av planen mejlat till er som inte finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Detta sändes in idag:

Nedan presenteras samhällsföreningens synpunkter gällande Halmstads kommuns förslag till ”Plan för transportsystemet”. Vi har fokuserat på tänket kring yteffektiva och hållbara färdsätt men även tänkt till gällande eventuella problemområden och möjligheter som kan skapas när Halmstad växer.

Gullbrandstorp = en strategisk bytespunkt för kollektivtrafik

Gullbrandstorp har genom sitt strategiska läge på Kustvägen en väl utvecklad infrastruktur genom bra gång- och cykelstråk, vägnät och kollektivtrafik.

För att styra om trafikökningen genom Gullbrandstorp från bil till kollektivtrafik så behöver busstrafiken ökas främst genom en snabbare och tätare trafik mellan dagens regionbussar. I Transportplanen står det att ett sätt att främja busstrafiken är att planera för större bytespunkter vid centrumnoder, ortscentrum och andra strategiska platser. Gullbrandstorp passar bra in på transportplanens beskrivning om en gynnsam plats att byta färdsätt.

Vid hållplatsen i Gullbrandstorps centrum (alternativt vid en ny hållplats vid exempelvis verksamhetsområde V16) är det mycket gynnsamt att byta färdsätt innan stadens centrala delar. Här finns goda möjligheter till cykel och bilparkering och möjlighet att byta mellan regionbuss och stadsbuss. Regionbusslinje 330 från Harplinge och 350 från Haverdal passerar Kustvägen genom Gullbrandstorp och vidare in mot staden.

Stadsbusslinje 1 sammanbinder Gullbrandstorp med Villshärad, Frösakull. Tylösand, Trottaberg, Bäckagård, Söndrum och stadens västra delar. Genom möjligheten att byta mellan regionbuss och stadsbuss i Gullbrandstorp får man fördelen av regionbussens direktlinje in mot staden och stadsbussens fördel med bättre turtäthet även på kvällar och helger och att man lätt når stadens västra delar.

–> Vi föreslår att Gullbrandstorp pekas ut som ett strategiskt viktigt hållplatsläge i transportplanen.

Framtidsplan 2050 och dess påverkan

I Framtidsplanen pekas Haverdal och Harplinge ut som orter som skall växa kraftigt med en tillväxt på 1600 nya bostäder. Denna omfattande utbyggnad kommer att generera en stor trafikökning på en redan hårt trafikerad genomfart i Gullbrandstorp med miljö- och säkerhetsmässiga konsekvenser.

Genomfarten i Gullbrandstorp behöver anpassas när det gäller buller, framkomlighet och säkerhet med tanke på trafikökningen som kommer ske. En förbättring av anslutningen Tiarpsallén mot Kustvägen/Onsjövägen ser vi som mycket positivt.

Läsningen om att kommunen inte kommer att kunna bygga bort trafikproblem som redan i dag börjar bli kännbara på morgonen och eftermiddagen är oroväckande. Inte minst med tanke på trafiksituationen på Flygstaden. Trafiksituationen på Flygstaden är redan i dagsläget mycket ansträngd vid vissa tider på dygnet och cirkulationsplatsen vid Motorhalland fyller en viktig funktion för trafikflödet. Åtgärder behöver vidtas med tanke på Haverdals/Harplinges och Frösakulls tillväxt i och med Framtidsplan 2050.

Det är viktigt med belysning för cykel- och gångtrafik i superstråken i fingerstrukturen för att fler ska använda sig av yteffektiva transportmedel. Belysning på gång- och cykelbana på genomfarten i Gullbrandstorp och mot Flygstaden bör vara av hög prioritet. Även de viktigaste stråken inom Gullbrandstorp bör belysas för att uppmuntra till gång- och cykling inom orten.

Gullbrandstorps samhällsförening