Klotter på ett elskåp eller en elcentral nära dig?

Vi skulle vilja få hjälp av er alla att skriva ner beteckningen på de elskåp/elcentraler som är klottrade på i byn. Samhällsföreningens styrelse har själva varit ute på lite promenader men inte så vi täcker in hela byn.

Skriv beteckningen i kommentarsfältet eller mejla samhallsforeningen@igullbrandstorp.se.

Stort tack på förhand!

/Gullbrandstorps samhällsförening

Annonser

Ny hemkunskapssal byggs på Gullbrandstorpsskolan

Ledningsutskottet beslutade att bygga ut Gullbrandstorpsskolan med en sal för hemkunskapsundervisning samt även att förbättra ytorna kring matsalen. I planeringsdirektiv med budget 2018-2020 avsattes 16 miljoner kronor för detta – samt för ett tillagningskök.

Kostnadsberäkningarna för utbyggnaden omfattade dock inte ett tillagningskök. Därför har fastighetsnämnden inkommit med två olika alternativ att ta ställning till. Utskottet beslutade enligt alternativ 1. Alternativ 2 som inneburit även en utbyggnad av ett tillagningskök hade kostat 7 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige är sista beslutsinstans.

Brist på klassrum – mer info

Vi skrev att vi skulle återkomma med mer info. Nu har protokollet från barn- och ungdomsnämndens möte kommit, se utdraget nedan.

Nästa möte som vi känner till är kommunfullmäktige nu på tisdag den 24 april. Vi har tidigare fått information om att det tidigast vid detta möte kommer beslutas om anslag för att bygga hemkunskapssal och tillagningskök. Frågan är om man även kommer ta upp frågan med brist på klassrum vid detta möte? Handlingar har kommit ut inför mötet på tisdag men de är på nästan 800 sidor och utan möjlighet att söka i dokumentet…

Utdrag ur protokollet:

Redovisning av behov av fler klassrum på Gullbrandstorpsskolan

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar godkänna informationen. 

Ärendet
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2018-02-28 att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att till sammanträdet i april 2018 återkomma med en redovisning av hur behovet av fler klassrum på Gullbrandstorpsskolan kan lösas.

Dialog kring behovet av nya lokaler på Gullbrandstorpsskolan har skett i samråd mellan planeringsavdelningen, skolområdeschef och rektorer. Kombinationen av konstaterade arbetsmiljöåtgärder och ett växande elevantal underifrån gör att verksamheten idag upplever sig trångbodda på skolan. Behovet enligt verksamheten för att få en fungerande och likvärdig arbetsmiljö är fyra klassrum med tillhörande grupprum samt mötes- och arbetsrum för personal. Dessa lokaler är utöver de ytor som behövs för hemkunskap och matsal.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslutsgång
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Länk till protokollet:

https://www.halmstad.se/download/18.dc9500b162b00b2ddf2288e/1524124980220/180411-bun-protokoll.pdf

Inbrott på skolan i natt

I dag på förmiddagen meddelades vårdnadshavare till elever på Gullbrandstorpsskolan att ett inbrott skett under natten. Tjuvarna har kommit över ett stort antal Ipad och några datorer och även vandaliserat delar av skolan. Man har polisanmält händelsen och arbetar redan med att hitta lösningar för att inte elevernas skolarbete ska bli lidande.

Rektorerna Jenny Wiemo och Christina Stenman meddelar också i utskicket att skolverksamheten trots inbrottet fortsätter som vanligt under dagen.

Utbildning i krisberedskap nu på måndag kväll i Folkets hus

Nu på måndag den 16 april klockan 18.30-20.30 i Folkets hus erbjuder Gullbrandstorps samhällsförening, i samarbete med Civilförsvarsförbundet och MSB en kostnadsfri utbildning i Krisberedskap.

Utbildningen hålls av en engagerad och inspirerande Gullbrandstorpsbo och kan varmt rekommenderas.

72 timmar är den tid som vi förväntar klara oss utan hjälp av myndigheterna i ett krisläge. Utbildningen syftar till att ge dig en stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme och information.

–        Vilket ansvar har jag själv och vad svarar myndigheterna för?
–        Har jag kunskaper, mental beredskap och utrustning hemma?
–        Var bor de som kanske behöver lite extra hjälp i mitt kvarter?
–        Var bor de som har egenborrad brunn?
–        Vem kan förstahjälpen?
–        Vem har vedeldad kakelugn/braskamin, etc?

Det har visat sig att de som hjälper varandra klarar sig bäst i ett krisläge!

Anmälan till staffan@anckar.se eller 0761-14 15 72.

Varför inte gå med några grannar eller en kompis?

Gullbrandstorps samhällsförening

Brist på klassrum

Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid mötet den 28/2 att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att till sammanträdet som ägde rum igår förmiddag, återkomma med en redovisning av hur behovet av fler klassrum på Gullbrandstorpsskolan kan lösas.

Enligt dagordningen för gårdagens möte var det en punkt de skulle ta upp. Klicka på nedan länk. Tips! Sök på ”Gullbrandstorp” för att få fram information och underlag för vad som rör oss.

https://www.halmstad.se/download/18.37650053162b01ac6562995/1523430858071/180411-bun-handlingar-pul.pdf

Kommunen har tidigare när vi varit i kontakt med dem skrivit att ”Både barn- och ungdomsförvaltningens tjänstemän och nämnden är medvetna om situationen för Gullbrandstorpsskolan.”

Vi återkommer med mer info när vi kan.

Gullbrandstorps samhällsförening