Kallelse till samhällsföreningens årsmöte

Gullbrandstorpsbo!

Välkommen till samhällsföreningens årsmöte i Folkets hus måndagen den 19 mars klockan 18.30

Jenny Axelsson (kommunråd, förste vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, etc) inleder kvällen. Hon berättar om Gullbrandstorp ur samhällsbyggnadsutskottets perspektiv. Hon vill även höra vad invånarna tycker är viktigt för Gullbrandstorps del framöver. Vidare tar hon upp hur de tänker hantera att Halmstad växer och de möjligheter som uppstår på grund av detta.

Efter årsmötesförhandlingarna informerar vi om hastighetshöjningen på Kustvägen, parkeringen vid Tempo, status på Preemfastigheten, utskicket från Lantmäteriet som kom före årsskiftet (”Information om en lagändring som berör din fastighet”), trångboddheten på skolan, platsläget på våra förskolor, förra årets Trygghetsvandring samt Grannsamverkan. Vi kommer också informera om en kostnadsfri 2-timmars utbildning i krisberedskap som vi erbjuder i samarbete med civilförsvarsförbundet/MSB den 16/4 18.30, anmälan senast 9/4 till staffan@anckar.se.

Våra stadgar är från 1987 och styrelsen anser att de behöver redigeras innehållsmässigt samt moderniseras. På årsmötet beslutas det om förslaget accepteras eller ej. Vårt förslag på nya stadgar finner ni på baksidan av denna inbjudan. Har ni några funderingar kring dessa får ni gärna höra av er till oss på samhallsforeningen@igullbrandstorp.se.

Varmt välkommen!

Styrelsen
Anders Rånge ◦ Mats Nilsson ◦ Jonas Lundgren ◦ Caroline Persson ◦ Sven Gunnar Carlsson ◦ Thore Oscarsson ◦ Sivert Jakobsson

 

 

Förslag på nya stadgar för Gullbrandstorps samhällsförening

Gullbrandstorp, Halmstad kommun

§ 1 Ändamål
Gullbrandstorps samhällsförening är en ideell förening som arbetar med frågor som främjar Gullbrandstorp och dess utveckling. Vidare kan föreningen föra invånarnas talan i olika sammanhang samt sprida information som rör samhället till medlemmarna.

§ 2 Namn och organisationsnummer
Föreningens namn är Gullbrandstorps samhällsförening, organisationsnummer 802487–8350.

§ 3 Medlemmar och medlemsavgift
Gullbrandstorps hushåll har rätt till medlemskap medan företag, föreningar och andra intressenter på orten kan bli stödmedlemmar. Som stödmedlem har man inte rösträtt. Medlemskap gäller till och med nästkommande års ordinarie årsmöte.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 5 Styrelsen
Föreningen förvaltas av en styrelse bestående av fem ledamöter och två suppleanter. Årsmötet utser styrelsens representanter genom val enligt följande:

 • Ordförande väljs på ett år.
 • Ledamöter väljs på två år. I mesta möjliga mån ska valet av ledamöter ske i en växelvis ordning så att endast två ledamöters mandattid upphör samma år.
 • Suppleanter väljs på ett år.
 • I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

§ 6 Styrelsens arbetsordning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller då minst två ledamöter begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut i styrelsen krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Suppleanterna kallas till alla styrelsemöten och har då yttrande och förslagsrätt. Vid ordinarie ledamots frånvaro har suppleant som ersätter frånvarande ledamot även rösträtt. Ledamot som inte har tillfälle att närvara vid styrelsemöte meddelar ordförande. Styrelsen föreslår medlemsavgift till årsmötet. Protokoll ska föras vid styrelsemöten.

§ 7 Revisorer
Årsmötet väljer två revisorer för en mandatperiod på två år samt en suppleant för ett år. Revisorerna ska granska föreningens räkenskaper samt lämna revisionsberättelse till årsmötet som inkluderar frågan om ansvarsfrihet.

§ 8 Valberedning
Årsmötet utser årligen två medlemmar att utgöra valberedning samt en suppleant för dessa. Valberedningen ska vid nästa årsmöte ge förslag på kandidater till styrelse, revisorer samt övriga funktionärer. Valberedningen kan också föreslå eventuella arvoden.

§ 9 Firmateckning
Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.

§ 10 Årsmöte och extra årsmöte
Årsmöte ska hållas senast under mars månad. Kallelse ska ske senast två veckor före. Vid årsmötet har varje hushåll en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. Medlem får inte överlåta sin röst och inte heller rösta genom fullmakt. Röstning sker öppet men om röstberättigad medlem begär det, ska röstning ske slutet. Årsmötet fastställer föreningens medlemsavgift. Medlemmarna kan också kallas till extra årsmöte efter begäran från styrelsen eller då minst 10 % av medlemmarna begärt det. Inga andra ärende får behandlas än de som framgår av kallelsen. Protokoll ska föras på årsmöten och extra årsmöten.

§ 11 Ändring av stadgar
Ändring av stadgar kan föreslås av styrelse eller av medlem. Styrelsen redovisar ändringsförslaget i samband med kallelsen till årsmötet. För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid årsmöte samt vid nästkommande styrelsemöte. Beslut vid årsmöte fattas med minst två tredjedelars majoritet.

§ 12 Upplösning av förening
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet röster. Beslut tas även om var föreningens handlingar ska arkiveras. Vid upplösning ska föreningens tillgångar användas så det kommer Gullbrandstorps invånare till nytta. Det kan ske genom exempelvis finansiering av projekt, inköp till gemensamma angelägenheter eller genom att skänka pengar till föreningar på orten.

Annonser

2 thoughts on “Kallelse till samhällsföreningens årsmöte

 1. Tack.

  Tipsa om: Jag tänker på Brevlådan vid pizzerian: Jag och em dam som möttes med våra brev utanför pizzerian blev lika snopna; ingen brevlåda! Men ok, vi upptäckte sen att den fanns utanför Tempo.

  Möjligen bara vi som missat info om att den hade flyttats? Har detta redan kommunicerats ut? Annars är det väl bra att informera om vis Samhällsföreningens årsmöte, och kanske även på hemsidan. Hursomhelst har brevlådan fått en bättre placering, tycker jag.

  Mvh /Sanna Sjöholm

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s