Protokoll, Gullbrandstorps vägförenings årsmöte 2015

Info från Gullbrandstorps Vägförening

Protokoll fört vid årsmöte med Gullbrandstorps vägförening i Folkets Hus 2015-04-20

§1 Föreningens ordförande Lars-Eric Arvidsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Kallelsen till årsmötet godkändes, då den skett stadgeenligt

§3 Den föreliggande föredragningslistan godkändes I befintligt skick.

§4 Lars-Eric Arvidsson valdes att leda förhandlingarna.

§5 Till sekreterare för mötet valdes Alvar Gustafsson.

§6 Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Carolin Persson och Håkan Persson.

§7 Styrelseberättelsen och ekonomisk redogörelse upplästes och godkändes.

§8 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9 Inga ärenden eller motioner har inkommit.

§10 Då det ej uttaxerats medlemsavgift har föreningen inga förslag för det kommande årets verksamhet.

§11 Omkostnadsbidraget beslutades till 3500:- som styrelsen fördelar inom sig.

§12 Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Lars-Eric Arvidsson.

§13 Till styrelseledamot nyvaldes Alvar Gustafsson 2 år. Fredrik Larvall kvarstår 1 år.

§14 Till styrelsesuppleant nyvaldes Håkan Persson på 2 år. Kvarstående Alvar Andersson 1 år.

§15 Till ordinarie revisor omvaldes Bertil Andersson på 2 år. Kvarstående Karl-Erik Eriksson.

§16 Till revisorssuppleant nyvaldes Theres Jägerbrink på 2 år. Kvarstående Bo Björnänger.

§17 Valberedningen omvaldes och består av Sverker Andersson, sammankallande, och Alvar Andersson.

§18 Frågan om farthinder på Hallavägen togs upp, och Håkan Persson och Theres Jägerbrink tar kontakt med kommunen och får stöd av vägföreningens styrelse. Vidare klagades på felkonstruerade farthinder vid Brinkens och Åkers väg. Frågan angående parkering på avfasningarna från Furuvägen till angränsande gator togs upp och vägföreningen skall på lämpligt sätt påpeka, att detta inte tillåtet ur trafiksynpunkt, för de boende. Frågan om lagning av ”potthål” på gatorna kom upp och styrelsen fick i uppdrag att kontakta kommunen i frågan.

§19 Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna för avslutade.

Gullbrandstorp 2015-04-20

Sekreterare:
Alvar Gustafsson

Justeras:
Lars-Eric Arvidsson
Carolin Persson
Håkan Persson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s