Protokoll, årsmöte 2014, Gullbrandstorps Vägförening

Protokoll fört vid årsmöte med Gullbrandstorps vägförening i Folkets Hus 2014-04-15

§1
Föreningens ordförande Lars-Eric Arvidsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2
Kallelsen till årsmötet godkändes, då den skett stadgeenligt

§3
Den föreliggande föredragningslistan godkändes I befintligt skick.

§4
Lars-Eric Arvidsson valdes att leda förhandlingarna.

§5
Till sekreterare för mötet valdes Bertil Johansson.

§6
Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Sverker Andersson och Tore Oskarsson.

§7
Styrelseberättelsen upplästes och godkändes.

§8
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9
Inga ärenden eller motioner har inkommit.

§10
Då det ej uttaxerats medlemsavgift har föreningen inga förslag för det kommande årets verksamhet.

§11
Styrelsen föreslog en stadgeändring så att styrelsen endast skall bestå av 3 medlemmar samt att suppleanterna skall vara 2. Årsmötet godkände förslaget.

§12
Omkostnadsbidraget beslutades till 3500:- som styrelsen fördelar inom sig.

§13
Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Lars-Eric Arvidsson.

§14
Till styrelseledamot nyvaldes Fredrik Larvall på 2 år. Alvar Gustavsson kvarstår 1 år.

§15
Till styrelsesuppleant omvaldes Alvar Andersson på 2 år. Kvarstående Joakim Wiklund 1 år..

§16
Till ordinarie revisor omvaldes Karl-Erik Eriksson på 2 år. Kvarstående Bertil Andersson.

§17
Till revisorssuppleant omvaldes Bo Björnänger på 2 år. Kvarstående Anders Rånge

§18
Valberedningen omvaldes och består av Sverker Andersson, sammankallande, och Alvar Andersson.

§19
Tore Oskarsson tog upp frågan om belysning på gång- och cykelbanor inom samhället och föreslog en dialog mellan vägföreningen, samhällsföreningen samt kommunen.
Frågan om lagnig av ”potthål” på gatorna kom upp och styrelsen fick i uppdrag att kontakta kommunen i frågan.

§20
Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna för avslutade.

.

Gullbrandstorp 2014-04-15

……………………………………………….

Bertil Johansson, sekr.                  Lars-Eric Arvidsson, ordf.

Justeras: Sverker Andersson         Tore Oskarsson

__________________________________________________________________

 (iGullbrandstorp.se  fråntar sig allt ansvar för eventuell reklam som visas här nedan.
Den visas per automatik av WordPress.com – Skaffa gratis webbsida eller blogg)
__________________________________________________________________

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s