Gullbrandstorps vägförening och dess framtid

Som boende i Gullbrandstorp tillhör vi alla Gullbrandstorps Vägförening. Tillsammans
är vi ansvariga för vägarna i samhället. Det pågår ett arbete med att kommunen ska
överta ansvaret för driften av våra vägar, men detta kommer ta flera år innan det är
klart. Fram till dess fungerar ekonomin enligt följande för vår vägförening.

Vi får av staten ett bidrag för skötsel av våra vägar (drygt 10 000 kr/år). Detta bidrag använder vi sedan till att betala kommunen för att de ska sköta om vägarna. Det handlar då om t.ex. snöröjning, skötsel av befintlig belysning och underhåll av vägar. Många andra vägföreningar har även en årsavgift som de boende betalar. Denna används då för andra investeringar kring deras vägar.
Under det senaste året har frågor kring tre punkter kommit till oss från olika håll. Det
handlar om vägföreningens möjligheter att investera i
– ny belysning
– väggupp (hastighetsbegränsning)
– övergångsställen (målning).
Det sista som efterfrågades var målade streck till övergångsställena på gatorna kring
Grangatan som har skyltar men saknar streck. Enligt kommunen bekostar de inte
detta utan bara att fylla i befintliga målningar. Tydligen har det enligt dem aldrig
funnits streck där. Om ni vet med er att det finns t.ex. bilder som visar
övergångsställena med streck i asfalten hade jag gärna tagit emot dem.
När det gäller ny belysning bekostar inte kommunen detta, utan de sköter bara om
befintlig belysning.
Eftersom vägföreningen inte har någon inkomst genom att boende (medlemmarna)
betalar en årsavgift, finns då inte heller ekonomi för någon av de investeringar som ni
som boende ofta önskar.
Vi i nuvarande styrelse är inte intresserade av att öka vårt engagemang i föreningen,
men det känns tråkigt att alltid säga nej till önskemål som så tydligt många boende
har. Därför skulle vi vilja höra oss för i samhället om intresse finns bland andra att
driva föreningen mer aktivt. Det skulle då handla om en styrelse som vill hantera
administrationen kring årsavgift samt nuvarande uppgifter (som är relativt få). Det
skulle då också kunna tillkomma att man behöver hantera upphandling av t.ex.
belysning m.m. Detta görs genom kommunen vilket gör det relativt enkelt.

Om ni är intresserade av att ingå i en styrelse för vägföreningen som driver
föreningen enligt ovan är ni välkomna att hör av er till mig på mejl eller telefon.

Vänligen

Fredrik Larvall
Ordförande Gullbrandstorps Vägförening
fredrik.larvall@gmail.com
0707-435534

Annonser

Gemensamma kvällspromenader för en trygghetsskapande och brottsförebyggande effekt

Vi har fått in idéer kring gemensamma kvällspromenader på fredagskvällar, framförallt mellan 20 och 22.30. Fler vuxna behöver vara ute på byns gator och visa sig i ett trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte. Till på köpet får man motion och frisk luft, plus att man träffar lite nytt folk har en trevlig stund tillsammans. Området mellan skolan, Tempo och Kustvägen är det område där flest ungdomar rör sig. Någon kanske ändå ska gå ut en runda med hunden och kan göra det tillsammans med andra eller på egen hand i aktuella områden?

Man kan dra nytta av sociala medier och stämma träff vid exempelvis Tempo. Vill ni ta initiativ till att träffas på en speciell plats och tid så får ni gärna mejla till samhallsforeningen@igullbrandstorp.se i god tid så publicerar vi det på vår hemsida och Facebooksida. När vi gör det går det per automatik ut mejl till ett stort antal invånare som kanske inte har sociala medier. På så vis kan vi nå fler och kanske även olika målgrupper.

Fritidsgården hälsar att man är hjärtligt välkommen in på en kopp kaffe om man är ute och går under deras öppettider (fredagar 18.30-22).

Vad säger ni?

Gullbrandstorps samhällsförening

Huvudkontaktombud för Grannsamverkan i byn

Invigning av Harplinges ”meröppna” bibliotek

Torsdag 6 december 17.00-19.00 Harplinge bibliotek

Vi bjuder på kaffe och tårta
Extra personal på plats för att visa det meröppna systemet,
svara på frågor och registrera intresserade besökare så de kan
bli meröppna låntagare. Ta med ditt lånekort!
• 17.30 En kortare musiksaga för barn med Ann-Louise Liljedahl.
• 17.50 Ann-Louise Liljedahl underhåller oss med instrumentet hang.
• Pyssel för barnen: dekorera egna bokmärken
Fri entré.

Granen är på plats

Även i år har alla ni medlemmar i samällsföreningen bidragit till att vi får en gran rest centralt i Gullbrandstorp. I dag kom den på plats och den finns att beskåda utanför Gullbrandstorps Pizzeria precis som förra året.

Tack alla som på olika sätt varit med och hjälpt till för att vår by ska få julstämning även i år.

/Samhällsföreningen

”Meröppet” bibliotek i Harplinge

I går kväll (måndag) var representanter från samhällsföreningen på möte i Harplinge och träffade andra samhällsföreningar. På mötet berättade en bibliotekarie att Harplinge är först ut i kommunen att bli ett ”meröppet” bibliotek. Det innebär att de kommer att vara öppet 7-22 alla dagar. Läs vidare genom att klicka på länken nedan.

https://www.halmstad.se/upplevagora/nyheterforupplevaochgora/nyheterforupplevagora/harplingeforstutmedmeroppetbibliotek.26804.html

/Samhällsföreningen

Torsdagens kontakombudsmöte i hembygdsgården

I torsdags kväll höll samhällsföreningen det årliga Grannsamverkansmötet för byns kontaktombud. Stefan Borgman, som har en bakgrund som polis och som idag arbetar som regional samordnare för brottsförebyggande arbete på Länsstyrelsen i Hallands län, berättade bland annat om hur olika situationer samt utformningen av platser kan spela in omeller var brott begås.

På dessa möten brukar vi titta på händelser som varit i byn det senaste året. Vi får också statistik från polisen som vi presenterar. Vi har inte haft ett enda bostadsinbrott i år heller. Året är dock inte slut än. Det är en mörk årstid vi är inne i. Låt gärna någon (tak)lampa stå tänd när ni lämnar huset så det ser bebott ut. Likaså på kvällen, när man går och lägger sig, kan det vara bra att ha någon lampa tänd. Utelamporna är också viktiga att ha tända så inbrottstjuvar inte kan arbeta ostört. Lägg gärna undan surfplattor, bärbara datorer och liknande så de inte är synliga om man kikar in genom ett fönster. Tillfället gör tjuven…

Vi ser också att antalet skadegörelsebrott minskat de senaste åren. Gullbrandstorp är skonat när det gäller brott, vilket vi ska vara medvetna om. Vår kontakt på polisen hälsar att vi statistiskt sett har det väldigt bra. Bara för att vi i samhällsföreningen lyfter vad som händer betyder det inte att vi har en by som är hårt drabbade av ”bus” och brottslighet. Det betyder bara att vi gemensamt kämpar för att det ska vara så lite oroligheter som möjligt. Blir en person drabbad av något så är det en händelse för mycket.


Ett stort tack till alla er som hör av er till oss när ni ser något avvikande eller om ni blivit utsatta för något! Det kan vara en av Gullbrandstorps framgångsfaktorer. Att boende hör av sig om de reagerar över något och att de önskar uppmana andra att vara vaksamma. Detta kan göra att vi förhindrar att brott sker.

Ni som är med i Grannsamverkan får materialet från mötet mejlat till er från era kontaktombud.

Gullbrandstorps samhällsförening

Huvudkontaktombud för Grannsamverkan i byn

Ny detaljplan för f.d. Preemtomten ute på remiss

Kommunen har presenterat ett förslag till ny detaljplan för den f.d. Preemtomten. I förslaget presenteras fyra olika alternativ till byggnation, tre alternativ visar förslag på om/tillbyggnad av befintlig byggnad och det fjärde förslaget innebär rivning av befintligt och nybyggnation av två huskroppar. Dessa föreslås bli tre våningar höga. Alla förslag omfattar även 100 m2 lokal för centrumändamål , ex.vis pizzerian.
Alternativen med befintliga byggnaden tillåts bli ca två våningar högt.

Planen styr inte vilket alternativ som skall väljas , det är exploatören som får ta det som passar honom bäst. Han får alltså väldigt vida ramar.
Planen styr inte heller vilken målgrupp byggnationen riktar sig mot, ej heller storlek på lägenheterna. Även här fritt för byggherren.Planen beräknas kunna möjliggöra 25-30 lägenheter, beroende på vilket alternativ som väljs.

Kommunen hade kallat till samråd i skolan den 23.e oktober. Tyvärr  var det mycket dålig uppslutning till mötet, endast ca 15 personer utöver de fyra från kommunen som utgjorde panel. Kommunen hade kallat genom anslag på Tempo, notis i HP samt på sin hemsida !
Frågestunden efter presentationen tog upp farhågor från de närboende angående störningar i form av skuggningar, insyn  och buller. Även vikten av tillräckligt antal parkeringar och behovet av grönområden betonades. I dag är 30 parkeringar inritade, tveksamt om detta är tillräckligt för 30 lägenheters behov + pizzeria eller annan ”centrumverksamhet”.

Detta var en väldigt komprimerad redogörelse för detaljplaneförslaget. För de som vill fördjupa sig mer i den detaljerade planbeskrivningen finns denna på Tempos anslagstavla och på kommunens hemsida.

www.halmstad.se, ärende nr. KS 2018/00481.

Remisstid är 16 oktober- 21 november 2018. Nästa steg i processen är granskning under 1:kvartalet 2019 och ett eventuellt antagande under 3:e kvartalet samt byggstart tidigast 4:e kvartalet 2019.

Plankarta[1267]